برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی وضعیت فیلوژنتیک و حفاظتی تیره موش های جهنده (جنس Allactaga) در ایرانگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: بیوتکنولوژی جانوری

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  بهمن 1388

کارفرما: دانشگاه صنعتی اصفهان

خروجی طرح: 

 ارائه یک نسخه پایان نامه . M.Sc


نوع: کاربردی

 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

جنس Allactaga از تیره Dipodidae در ایران شامل شش گونهA euphratica, A firouzi, A hotsoni, A williamsi, A elater و A toussi است که در مورد وضعیت تاکسونومی و فیلوژنی این گونه ها به ویژه دوپای فیروز هنوز ابهام وجود دارد. در مطالعات پیشین صورت گرفته بر روی این گونه ها غالبا از صفات ریختی و جمجمه استفاده شده و گونه دوپای فیروز را با گونه دوپای بلوچی به عنوان یک گونه معرفی نموده اند. در این پژوهش به منظور بررسی ارتباط فیلوژنتیک بین این گونه ها در ایران، تعداد 6 نمونه از گونه های مذکور جمع آوری شد. جهت انجام مطالعه فیلوژنی گونه های این جنس قطعه 977bp از ژن میتوکندریایی سیتوکروم b با آغازگرهای اختصاصی طراحی شده و با استفاده از روش pcr تکثیر شد. پس از توالی یابی قطعه مذکور درخت فیلوژنی با استفاده از روش های نزدیکترین همسایه، حداقل تکامل، حداکثر ژارسیمونی و روش بیزین ترسیم شد. به منظور بررسی روابط تکاملی درون خانواده و افزایش اطمینان، توالی ژن سیتوکروم b دوپای کوچک و گونه های موجود از سایر جنس های خانواده دوپا شامل Jaculus ,Napaeozapus,Eozapus و Dipus از مرکز ملی اطلاعات و فن آوری زیستی (NCBI) استخراج و در تحلیل های فیلوژنتیک استفاده شد. توالی ژن سیتوکروم b موش خانگی و صحرایی Rattus norvegicus) و (Mus musculus از (NCBI) استخراج و به عنوان برون گروه استفاده شد. نتایج فیلوژنتیک این تحقیق جدایی گونه دوپای فیروز از بلوچی را نشان داد. بررسی صفات جمجمه ای گونه های فوق در این پژوهش نشان داد که گونه های فیروزی و بلوچی را نمی توان بر اساس اختلاف در اندازه های جمجمه از یکدیگر تفکیک نمود که همین امر نشان دهنده ضرورت انجام مطالعات ژنتیکی برای مشخص نمودن وضعیت تاکسونومی در این گونه ها است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):