برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی میدانی تاثیر CNG در مصرف سوخت بخش حمل و نقل تهرانگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم پایه کاربردی 

گروه پژوهشی: انرژی

پژوهشگران: 
کاظمی زاده زهرا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1388

کارفرما: بهینه سازی مصرف سوخت

خروجی طرح: 

ارائه گزارش مطالعاتی، گزارش نهایی و مدیریتی به کارفرما.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 021-29903037-8

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 169- 19835
 

چکیده:

در این طرح مجموعه ای از نتایج حاصل از انجام یک مطالعه پیمایشی در خصوص عوامل درگیر در خصوص طرح استفاده از CNG به عنوان سوخت جایگزین در بخش حمل و نقل، ارائه گردید. ابتدا انواع سوخت های مطرح در بخش حمل و نقل از جمله CNG به لحاظ خصوصیات و ویژگی ها در مقایسه با سایر سوخت ها مورد مطالعه قرار گرفتند. در فاز بعدی طرح پیمایش در پنج طرح نمونه گیری رانندگان سواری و اتوبوس گازسوز، جایگاه های CNG، کارگاه های تبدیل و تعمیرگاه های مجاز به صورت حضوری از طریق تکمیل پرسشنامه صورت گرفت. همچنین یک پرسشنامه جهت تکمیل برای کارخانه های خودروساز ارسال گردید. اطلاعات پرسشنامه های تکمیل شده پس از بازبینی و کد گذاری وارد نرم افزار SPSS گردید. در فاز چهارم اطلاعات توصیفی و تحلیلی از پرسشنامه های تکمیل شده در هر یک از طرح های نمونه گیری استخراج شد. گزارش های آماری از متوسط مصرف ماهانه CNG و بنزین در خودروهای گازسوز نمونه آماری و میزان مصرف گاز جایگاه های CNG از ابتدای راه اندازی تا سال 1388 ارائه گردید. همچنین تحلیل هزینه ـ فایده جایگاه های CNG و کارگاه های تبدیل انجام شد و در نهایت در بخش پایانی گزارش مزایا و چالش های استفاده از CNG مورد بررسی قرار گرفت.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):