برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی فراوانی تستیکولار میکرولیتیازیس و تومور بیضه در بیماران آزو اسپرم غیر انسدادی و مقایسه با پاتولوژی آن در بیماران مراجعه کننده به مرکز ناباروری رویان و درمانگاه ناباروری بیمارستان شریعتی در سال های 1387ـ 1386گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: آندرولوژی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  بهمن 1388

کارفرما: پژوهشگاه رویان

خروجی طرح: 

ارائه یک نسخه پایان نامه .Ph.D 


نوع: کاربردی

 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

با توجه به شیوع تستیکولار میکرولیتیازیس در بیضه های مبتلا به ژرم سل تومور و همچنین افرادی که مبتلا به ناباروری هستند، در این پژوهش فراوانی T.M در بیماران با آزواسپرمی غیر انسدادی بررسی گردید و همچنین فراوانی تومور بیضه را در این جمعیت نیز سنجیده و مقایسه ای با جواب های پاتولوژی نمونه های بیوپسی این بیضه ها انجام شد.
در این طرح 210 بیمار مبتلا به ناباروری که دچار NOA بودند از لحاظ وجود TM, TT و آتروفیک بودن یا نبودن بیضه را با سونوگرافی اسکروتوم مورد بررسی قرار گرفتند و سپس در ادامه بررسی تشخیصی و درمانی این بیماران از بیضه های آنها به روش مرسوم Conventional از هر بیضه سه نمونه بیوپسی گرفته شد (از پل های فوقانی، میانی و تحتانی هر بیضه یک نمونه)
در این بررسی 9% بیماران (19 نفر) دچار TM بودند که طبق بررسی های مختلف فراوانی بالاتری نسبت به افراد نرمال داشته و هم راستا با مقالات منتشره در این زمینه می باشد و از این افراد 2 نفر مبتلا به ژرم سل تومور بودند (همراهی TM با TT 50% بود) و افرادی که بدون TM بودند نیز (191 بیمار دیگر) دارای دو مورد TT بودند.
در این مطالعه افراد NOA بدون TM 1% مبتلا به تومور بودند، اما در نمونه های دارای (10.5) TM بود (OR=11.2, P=0.04).
 %44از افراد مورد مطالعه پاتولوژی sertoli cell only syndrome (SCOS) داشتند. بیشترین فراوانی TM در نمونه های SCOS بود (10.6%). 3 مورد از 4 مورد T.T که در جمعیت مورد مطالعه دیده شد در گروه بیماران SCOS بود. فراوانی T.T در افرادی که هم T.M داشتند و هم پاتولوژی SCOS 20% بود (2 نفر از 10 نفر) در حالیکه در سایرین 1% بود (2 از 200).(P= 0.001) در سونوگرافی آنهایی که بیضه های آتروفیک داشتند (15.6%) آنها T.M داشتند و بیضه های نرمال سایز فقط T.M (%2) داشتند .(P=0.001) آنها که بیضه آتروفیک داشتند (69.7%) پاتولوژی SCOS داشتند ولی در بیضه های نرمال سایز 17% بود .(P<0.001) آنهایی که هم در سونوگرافی TM و هم بیضه های آتروفیک داشتند (11.8%) تومور مثبت شدند ولی آنها که این دو در سونوگرافی منفی بود (1%) تومور داشتند .(P= 0.03) افراد دارای TM و بیضه آتروفیک در سونوگرافی و در پاتولوژی دارای تشخیص SCOS (20%) تومور مثبت شدند. در حالیکه در سایر افراد این میزان 1% بود (P=0.01). در کل T.M و T.T همراهی قوی در افراد مبتلا به NOA (در مقایسه با نتایج بررسی های مختلف در مقالات) نشان داد و این نتیجه به دست آمد که T.M و T.T و پاتولوژی SCOS با آتروف بیضه یک ارتباط معنی دار از لحاظ آماری دارند و همچنین تومور بیضه در این افراد احتمال بسیار بالاتری دارد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):