برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مقایسه تاثیر hCG ادراری و نوترکیب بر کیفیت اووسیت ها در تکنیک های کمک باروری: یک کارآزمایی بالینی تصادفیگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: سلامت باروری

پژوهشگران: 
معدنی طاهره (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1388

کارفرما: پژوهشگاه رویان

خروجی طرح: 

ارائه یک نسخه گزارش نهایی 


نوع: کاربردی

 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

وقوع Surge LH قبل از تخمک گذاری، در پروسه فیزیولوژیک تخمک گذاری نقش داشته و برای وقوع باروری ضروری است. سالیان زیادی است که hCG استخراج شده از ادرار خانم های باردار، به عنوان یک آنالوگ درمانی برای LH آندوژن در ایجاد بلوغ فولیکولی و تخمک گذاری مطرح بوده و در تکنیک های کمک باروری نیز مورد استفاده فراوانی قرار گرفته است؛ ولی به دلیل مشکلات تهیه این دارو و درجه خلوص پایین، در سالیان اخیر rhCG با درجه خلوص بالاتر به عنوان یک جانشین مناسب uhCG برای بلوغ نهایی اووسیت ها در زنان تحت درمان IVF/ICSI معرفی شده است. این مطالعه با هدف مقایسه تاثیر uhCG و rhCG بر کیفیت اووسیت ها در سیکل های کمک باروری انجام شد.
این پژوهش یک کارآزمایی بالینی تصادفی (RCT) دو گروهی و به صورت یک سوکور بود، که تاثیر دو داروی uhCG و rhCG بر کیفیت اووسیت ها در سیکل های کمک باروری را مورد بررسی و مقایسه قرار داد. جمعیت مورد مطالعه در این پژوهش کلیه زنان نابارور (نازایی اولیه) در گروه سنی 37ـ20 سال با ذخیره تخمدانی نرمال بودند که جهت درمان ناباروری به پژوهشکده رویان مراجعه کرده اند. در این مطالعه افراد نابارور بر اساس معیارهای ورود، خروج و در صورت تمایل به شرکت در این مطالعه، به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده و تحت پروتکل طولانی قرار گرفتند. زمانیکه با تایید سونوگرافی حداقل دو فولیکول 17 میلیمتری به دست آمد، نمونه ها با گمارش تصادفی به دو گروه دریافت کننده rhCG و uhCG تقسیم شدند (گروه A و گروه .(B 36 ساعت بعد بیمار تحت عمل پانکچر قرار گرفته و اووسیت های دریافت شده از نظر مچوریتی بررسی شده و پس از انجام عمل تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم، انتقال جنین در روز دوم یا سوم صورت گرفت.
متغیرهای مورد بررسی شامل تعیین تعداد و کیفیت اووسیت های استخراج شده، میزان لقاح، میزان لانه گزینی، میزان حاملگی های با جواب مثبت تست بارداری، میزان حاملگی های تایید شده با سونوگرافی واژینال و میزان وقوع سندرم تحریک بیش از حد تخمدان بود. ابزار جمع آوری اطلاعات برگه ثبت اطلاعات (پرسشنامه) می باشد که بر پایه اطلاعات موجود در پرونده و اطلاعات آزمایشگاهی تکمیل گردید. در این پژوهش از آزمون های پارامتریک و ناپارامتریک جهت مقایسه تعداد و کیفیت اووسیت ها، میزان باروری، لانه گزینی، میزان بارداری شیمیایی و بالینی در دو گروه استفاده شد. اطلاعات جمع آوری شده توسط نرم آفزار SPSS ویرایش 15 مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهندگرفت.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):