برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ارزیابی اثرات آنتی اکسیدان های سیستئین و تائورین بر روی استرس اکسیداتیو و پارامترهای اسپرم منجمد شده انسانیگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: جنین شناسی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  آبان 1388

کارفرما: پژوهشگاه رویان

خروجی طرح: 

ارائه یک نسخه پایان نامه .M.Sc


نوع: کاربردی

 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

انجماد اسپرماتوزوا یک جزء بسیار مهم از تکنیک های کمک باروری (ART) است که امید و شانس باروری در آینده را افزایش می دهد. امروزه برای بهبود پروتکل های انجمادی سیمن، از آنتی اکسیدان ها استفاده می نمایند تا اسپروماتوزوا در برابر آسیب های مخرب انواع اکسیژن فعال (Reactive oxygen speices) ROS، و اکسیداتیو استرس ناشی از آن مصون بماند. هدف از این مطالعه ارزیابی اثرات افزودن آنتی اکسیدان های تائورین (Taurine)، سیستئین (Cysteine)، بر روی استرس اکسیداتیو و پارامترهای اسپرم منجمد شده بود. برای رسیدن به این هدف از باقیمانده مایع منی 40 نفر که به پژوهشکده رویان مراجعه نموده و بر اساس معیارهای استاندارد WHO و Kruger criteria (Morphology≥15%, Motility≥60%) دارای اسپرم طبیعی بودند، استفاده شد. نمونه مایع منی به 2 بخش تقسیم گشته، قسمتی به عنوان تازه، آنالیز می شود. قسمت دوم با استفاده از آلگرید و Ham’sـ F10پردازش شده و دوباره به 3 قسمت، به صورت بدون آنتی اکسیدان (گروه کنترل فریز)، دارای آنتی اکسیدان تائورین با دو دوز 25و 50 میلی مولار و یا دارای آنتی اکسیدان سیستئین با دو دوز 5 و 10 میلی مولار و با روش انجماد سریع با مدیوم انجمادی HSPM به صورت 1:1 منجمد شدند و در نهایت اسپرم ها پس از ذوب، بررسی شدند. برای بررسی موتیلیتی از سیستم کامپیوتری و برنامه های ویژه آن (CASA)، توان زنده مانی از رنگ آمیزی تریپان بلو، مورفولوژی از تست پاپانیکولائو، اندازه گیری میزان ROS ،RNS از DCFHـDA به روش اسپکتروفلورومتری، قطعه قطعه شدن DNA از(SCD) Sperm Chromatin Dispersion و برای تشخیص کمبود پروتامین از رنگ آمیزی کرومایسین (CMA3) A3 استفاده شد. در انتها پس از بررسی آماری نتایج با روش Anova معلوم گشت، پردازش اسپرم، سبب جداسازی اسپرم های متحرک و سالم شده و در نتیجه سبب بهبود کیفیت آنها می شود. اما فرایند انجماد ـ ذوب سبب کاهش کیفیت پارامترهای کلاسیک شده و از سوی دیگر میزان ROS, RNS را افزایش می دهد. افزودن آنتی اکسیدان تائورین تنها با دوز 25 میلی مولار توانست سبب بهبود درصد تحرک کلاس (A) و (A+B) و کمبود پروتامین پس از انجماد و ذوب، نسبت به گروه کنترل شود. ولی هیچ یک از دوزهای تائورین نتوانست سبب بهبود درصد فاکتورهای مورفولوژی، توان بقای اسپرم ها، و قطعه قطعه شدن DNA پس از انجماد و ذوب شود. با بررسی میزان ROS ,RNS نیز مشخص شد که تائورین نتوانسته سبب کاهش آنها گردد. آنتی اکسیدان سیستئین با دوز 5 میلی مولار تنها توانست سبب بهبود درصد توان زنده مانی و کاهش میزان RNS نسبت به گروه کنترل فریز شوند. همچنین دوز 5 میلی مولار سیستئین نتوانست سبب بهبود درصد تحرک کلاس (A)، کاهش درصد ابنرمالیتی، کمبود پروتامین، قطعه قطعه شدن DNA و میزان ROS شود. افزوده آنتی اکسیدان سیستئین با دوز 10 میلی مولار سبب بهبود درصد موتیلیتی، توان زنده مانی و کاهش درصد ابنرمالیتی و میزان RNS,ROSنسبت به گروه کنترل فریز شوند. همچنین دوز 10 میلی مولار سیستئین نتوانست سبب کاهش کمبود پروتامین و قطعه قطعه شدن DNA شود. در نتیجه می توان بیان داشت که دوز 10 میلی مولار سیستئین با کاهش سطوح ROS ،RNS سبب بهبود پارامترهای استاندارد شده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):