برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی الگوی متیلاسیون DNA ژن های bag1، bax و bcl2 در جنین های انسانی با درجات مختلف فراگمنتاسیون حاصل از ARTگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: جنین شناسی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  بهمن 1388

کارفرما: پژوهشگاه رویان

خروجی طرح: 

ارائه یک نسخه پایان نامه . M.Sc


نوع: کاربردی

 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

فراگمنتاسیون، پدیده شایعی است که در بیش از 50% جنین های انسانی که در محیط کشت آزمایشگاهی رشد می کنند مشاهده می شود. یکی از مکانیسم های فراگمنتاسیون، آپوپتوز است. در این مطالعه به منظور دستیابی به ارتباط میان آپوپتوز و فراگمنتاسیون، نقش متیلاسیون DNA را در مهار بیان ژن های آنتی و پرو آپوپتوز بررسی می کنیم. با استفاده از میکروسکوپ معکوس و بر اساس درجه فراگمنتاسیون، جنین های انسانی در مرحله هشت سلولی به چهار گروه تقسیم شدند: گروه I جنین های با کم ترین میران فراگمنتاسیون، گروه II جنین هایی با 25%> فراگمنتاسیون، گروه III جنین هایی با 25%< فراگمنتاسیون، گروه IV جنین هایی که توسط ماده القاگر آپوپتوز به نام اکتینومایسین D به صورت آپوپتوزی درآمدند. در ابتدا رنگ آمیزی TUNEL برای تایید وقوع آپوپتوز در جنین ها انجام شد. سپس به منظور بررسی بیان کمی ژن های bag1،bax و bcl2 و نیز بررسی وضعیت الگوی متیلاسیون DNA نواحی تنظیمی ژن های مورد مطالعه به ترتیب از روش RTـPCR و RealـTime PCR و تکنیک بی سولفیت استفاده شد. نتایج رنگ آمیزی TUNEL نشان داد که جنین هایی با میزان فراگمنتاسیون بالا، دارای اجسام آپوپتوتیک بیشتر هستند. نتایج بررسی RTـPCR و qـPCR آشکار کرد که بیشترین میزان بیان bag1 در گروه I و کم ترین آن در گروه IV با اختلاف معنی دار است. وضعیت متیلاسیون ناحیه تنظیمی این ژن نیز در گروه IV نسبت به گروهI با افزایش معنی دار سطح متیلاسیون (هایپرمتیلاسیون) همراه بود. رونوشت ژن bcl2 در هیچ یک از گروه های آزمایشی مشاهده نشد و توالی های CpG ناحیه تنظیمی آن در هر چهار گروه تقریبا به یک میزان متیله بود. بالاترین میزان بیان ژن bax در گروه II مشاهده شد و داده های حاصل از تعیین توالی بی سولفیتی ژن bax نشان داد که ناحیه تنظیمی این ژن در هر چهار گروه به میزان کم متیله (هایپومتیله) می باشد. همچنین تاثیر اکتینومایسین D بر میزان بیان رونوشت ژن های مورد مطالعه در گروه IV نسبت به گروه I با کاهش معنی دار همراه بود. نتایج نشان می دهد که سطح متیلاسیون DNA ژن bag1 سبب کاهش بیان این ژن می گردد. بنابراین بیان رونوشت bag1 می تواند به عنوان یک مارکر مناسب جهت تشخیص آپوپتوز در جنین های انسانی به کار رود، در حالیکه رونوشت ژن bclـ2 در جنین های انسانی مرحله هشت سلولی نقشی در شناسایی آپوپتوز نداشته و الگوی متیلاسیون DNA ناحیه تنظیمی این ژن با عدم بیان رونوشت آن مرتبط است. همچنین وضعیت متیلاسیون ناحیه تنظیمی مورد مطالعه ژن bax ارتباطی با میزان بیان mRNA این ژن ندارد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):