برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ارتباط سطح (Reactive oxygen species (ROS و (Reactive nitrogen species (RNS مایع منی با میزان آسیب DNA، آپوپتوز، پتانسیل غیر طبیعی غشاء میتوکندری اسپرماتوزوای انسان و میزان لقاح در بیماران نابارور با علت مردانهگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: جنین شناسی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  خرداد 1388

کارفرما: پژوهشگاه رویان

خروجی طرح: 

ارائه یک نسخه پایان نامه .M.Sc


نوع: کاربردی

 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

اهداف از این طرح بررسی ارتباط رادیکال های آزاد موجود در مایع منی با آسیب DNA، پتانسیل غیر طبیعی غشاء میتوکندری، اپوپتوز و میزان لقاح در بیماران نابارور با علت مردانه می باشد. برای رسیدن به این اهداف از نمونه اسپرم 120 زوج مراجعه کننده به پژوهشکده رویان جهت درمان ناباروری به علت فاکتور مردانه استفاده شد و از نظر پارامترهای اسپرمی مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه مایع منی به میزان 1 میلی لیتر پس از آنالیز اولیه پروسس شده سپس به مدت 7 دقیقه در 500×g سانتریفوژ نموده و pellet تشکیل شده را به هفت الیکوت تقسیم نموده قسمت اول جهت swimـup و درمان ICSI و بررسی میزان لقاح مورد استفاده قرار گرفته و مابقی الیکوت ها از نظر میزان ROS، RNS، آسیبDNA اپوپتوز، پتانسیل غیر طبیعی غشاء میتوکندری و اندازه گیری آنتی اکسیدان ها مورد بررسی قرار گرفت. برای اندازه گیری میزان ROS،RNS  ازDCFH ـDA از روش اسپکتروفلورومتری استفاده شد. آنتی اکسیدان موجود در مایع منی با روش اسپکتروفتومتری اندازه گیری شد. برای بررسی آسیب DNA از Sperm Chromatin Dispersion Test (SCD)استفاده شد. میزان آپوپتوز به کمک رنگ AnnexinvـPI و میزان پتانسیل غیرطبیعی غشای میتوکندری با رنگ 1 JCـ به روش فلوسایتومتری اندازه گیری شد. در انتها ارتباط میزان رادیکال های آزاد با پارامترهای ROS ،RNS، آسیب DNA، اپوپتوز، پتانسیل غیرطبیعی غشاء میتوکندری موجود در مایع منی و میزان لقاح توسط تست همبستگی پیرسون و منحنی ROC مورد ارزیابی قرار گرفت. بین میزان رادیکال های آزاد موجود در مایع منی با پتانسیل غیر طبیعی غشاء میتوکندری، آپوپتوز و پارامترهای اسپرمی (غلظت، تحرک و مرفولوژی غیر طبیعی) که توسط تست همبستگی پیرسون آنالیز گردید رابطه مثبت وجود داشت و اختلاف معنی دار بود. در بررسی با منحنی ROC، تنها بین رادیکال H2O2 با پتانسیل غیر طبیعی غشاء میتوکندری، اپوپتوز و مرفولوژی غیر طبیعی رابطه مشاهده شد در حالی که بین میزان رادیکال های آزاد با آسیب DNA و درصد لقاح که توسط هر دو تست مورد ارزیابی قرار گرفت ارتباطی مشاهده نشد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که با وجود ارتباط مثبت بین رادیکال های آزاد با بعضی از پارامترهای اسپرمی، نمی توان حضور رادیکال های آزاد در مایع منی را ملاک خوبی برای عدم وقوع لقاح و به دنبال آن ناباروری دانست و از تکنیک ART جهت درمان این بیماران صرف نظر نمود.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):