برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مقایسه وقوع آپوپتوز، بقا و بلوغ در فولیکول های پره آنترال موش بعد از Slow freezing و Cryotop vitrificationگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: جنین شناسی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  بهمن 1388

کارفرما: پژوهشگاه رویان

خروجی طرح: 

ارائه یک نسخه پایان نامه .M.Sc
یک خلاصه مقاله در مجلات بین المللی.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

این پژوهش به منظور ارزیابی اثر انجماد شیشه ای کرایوتاپ و انجماد آهسته بر میزان بقای بلوغ و بیان ژن های آپوپتوز در فولیکول های پره آنترال جداشده از تخمدان موش انجام گرفت. مطالعه به روش تجربی بر روی موش های نابالغ 14-12 روزه نژاد NMRI انجام شد. فولیکول های پره آنترال جدا شده به گروه های غیرانجمادی، انجماد شیشه ای و انجماد آهسته تقسیم شدند.
میزان بقا در فولیکول های گروه های غیرانجمادی، انجماد شیشه ای و انجماد آهسته به ترتیب 100 ،%2.35±97.56% و 2.47±49.68% بود آنالیز آماری حاکی از عدم وجود تفاوت معنی دار بین گروه های غیرانجمادی و انجماد شیشه ای بود. در صورتیکه گروه انجماد آهسته تفاوت معنی دار با این گروه ها داشت(P=0.001) . ارزیابی بلوغ در روز چهارده کشت نشان داد میزان بلوغ در گروه غیر انجمادی 3.92±82.45%، گروه انجماد شیشه ای 2.91±71.51% و در گروه انجماد آهسته 1.43±30.1% بود. آنالیز آماری حاکی از وجود تفاوت معنی دار بین هر سه گروه بود (P=0.00). ارزیابی بیان ژن های Bax ،Bcl2 ،p53 ،Fas و Survivin در فولیکول های پره آنترال غیر انجمادی، انجماد شیشه ای و انجماد آهسته نشان داد بیان Bcl2 در گروه انجماد آهسته به طور معنی داری نسبت به گروه انجماد شیشه ای و غیرانجمادی کاهش یافته ولی دو گروه انجماد شیشه ای و غیرانجمادی تفاوت معنی داری نداشتند. میزان بیان ژن های Bax وP53  در گروه انجماد آهسته به طور معنی داری بیشتر از گروه های غیرانجمادی و انجماد شیشه ای بوده ولی بیان این ژن ها در این دو گروه تفاوت معنی دار نداشت. ژنFas فقط در گروه انجماد آهسته بیان شده است. بیان Survivin در سه گروه اختلاف معنی داری نداشت. نسبت بیان نیمه کمی رونوشت Bax به Bcl2 در گروه انجماد آهسته به طور معنی داری بیشتر از گروه های انجماد شیشه ای و غیر انجمادی بود. اما تفاوت معنی داری بین گروه های انجماد شیشه ای و غیر انجمادی مشاهده نشد(P<0.05) . در مجموع می توان نتیجه گرفت که انجماد شیشه ای کرایوتاپ نسبت به انجماد آهسته روش مناسب تری برای انجماد فولیکول های پره آنترال است. همچنین انجماد آهسته نسبت به انجماد شیشه ای به طور معنی داری بیان ژنهای آغازگر آپوپتوز را افزایش می دهد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):