برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی بیان پروتئین های شوک حرارتی در کشت سلول های لیمبال، قبل و بعد از تمایز به روش هوادهیگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: علوم سلولی

پژوهشگران: 
ابراهیمی مرضیه (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1388

کارفرما: دانشگاه علم و فرهنگ

خروجی طرح: 

ارائه یک نسخه پایان نامه .M.Sc


نوع: بنیادی

 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

پروتئین های شوک حرارتی HSP) ها) علاوه بر سازگاری با استرس های محیطی در مراحل مختلفی از تکوین و تمایز دخالت دارند. اگر چه تولید مثل، پاسخ های ایمنی، تکوین و پیری به طور عمیقی تحت تاثیر HSPها هستند، اما حضور و عملکرد این پروتئین ها در تمایز و تکوین قرنیه کاملا مشخص نیست. هدف این مطالعه ایجاد یک مدل برای تعیین بیان خانواده اصلی HSPها (HSP60 60-90, HSC70) در سطح mRNA و پروتئین در سلول های تمایز یافته قرنیه مشتق از سلول های بنیادی لیمبال حین هوادهی است.
روش قطعات لیمبال پس از جداسازی از کره کامل چشم به صورت قطعه ای بر روی پرده آمنیوتیک و سطح پلیت برهنه کشت شدند. 14 روز پس از کشت، سلول های بنیادی لیمبال به مدت 16 روز با کاهش حجم محیط کشت در معرض هوا قرار گرفتند. بیان شاخص های لیمبال (p63, ABCG2)، اپی، تلیال قرنیه (k3, connexin43) و پروتئین های شوک حرارتی (HSP60-72-90, HSC70) در سطح پروتئین توسط ایمونوسیتوشیمی و فلوسیتومتری و در سطح mRNA توسط RT-PCR در دو مرحله قبل و پس از هوادهی مورد مطالعه قرار گرفتند. از بافت های لیمبال و قرنیه طبیعی به عنوان گروه کنترل استفاده گردید.
هوادهی با کاهش تعداد سلول های P63+ و افزایش سلول های K3, CX43+ که مشخصه سلول های تکثیر شونده گذرا می باشد سبب تمایز به قرنیه می شود. به علاوه پرده آمنیوتیک برهنه باعث حفظ تکثیر و فنوتیپ سلول های بنیادی لیمبال در in vitro می شود. همچنین مشاهده شد که HSC70, HSP در طول تمایز به قرنیه افزایش پیدا می کنند و HSP90 به دنبال هوادهی زیاد می شود. HSP60 در سلول های بنیادی لیمبال و قرنیه در In viro و In vivo شناسایی نشد.
این نتایج پیشنهاد می کند که بیان HSP ها (HSP72-90, HSC70) نقش مهمی در تکوین، تمایز و زندمانی سلول های قرنیه دارد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):