برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تمایز جهت دار سلول های بنیادی جنینی انسانی به سلول های عصبی با استفاده از نانوفیبر سنتزی اولتراوبگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: علوم سلولی

پژوهشگران: 
گورابی حمید (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1388

کارفرما: دانشگاه علم و فرهنگ

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: بنیادی

 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

سلول های بنیادی جنینی (ESCS) مشتق از جنین قبل از لانه گزینی هستند که با کاریوتایپ طبیعی و در عین نامیرایی توانایی تمایز به انواع سلول ها را دارا می باشند. بنا به پتانسیل های این سلول ها اخیرا تحقیقات در مورد آنها به عنوان منبع نامحدود سلولی برای توسعه داروسازی و ناهنجاری شناسی و نیز مطالعات زیست شناسی تکوینی و درمان بیماری هایی نظیر بیماری های سیستم عصبی از قبیل پارکینسون، آلزایمر و ضایعات نخاعی و ... رو به گسترش است.
اگرچه سلول های بنیادی جنینی توانایی خودنوزایی دارند و توان تمایز به هر نوع سلول بدن را دارند ولی تمایز جهت دار آنها به یک نوع سلول خاص، با یک شیوه خاص، به عنوان چالشی است که هنوز باقی مانده است.
از طرفی دیگر، چنین تمایزی در موجود زنده در یک محیط سه بعدی روی می دهد و حال آنکه در مطالعاتی که تا به حال صورت گرفته خصوصیات فیزیکی بستری که سلول بر روی آن کشت می شود مورد غفلت واقع شده است، لذا استفاده از داربست هایی که بتواند چنین وضعیتی را برای تمایز سلول ها فراهم آورد ضروری به نظر می رسد. در این طرح پس از کشت سلول های بنیادی جنین انسان بر بسترهای با و بدون "فیبر نانو"، کلونی های حاصل به سمت "اکتودرم عصبی" القا شد و پس از ایجاد ساختارهای "شبه لوله عصبی"، آنها را برش زده و پس از یک مرحله تیمار سلول ها به صورت سوسپانسیون، ساختارهای مذکور بر سطوح "نانو" و بدون "نانو" مجددا کشت شد و با انجام آزمایش های RTـPCR، ایمونوسیتوشیمی و فلوسایتومتری بیان مارکرهای عصبی بررسی گردید و به منظور بررسی مورفولوژی سلول های عصبی بالغ ایجاد شده در حضور و عدم حضور فیبر نانو، به تصویربرداری میکروسکوپ الکترونی اقدام شد. انجام patch clamp نیز به منظور بررسی وجود پتانسیل عمل و جریان های عصبی در سلول های عصبی بالغ، صورت گرفت. رنگ آمیزی ایمونوسیتوشیمی در مرحله پیش ساز عصبی بیان مارکرهای پیش ساز عصبی را در هر دو گروه تایید می کرد. نتایج فلوسایتومتری آشکار کرد که میزان بیان مارکرهای پیش ساز عصبی در گروه نانو با اختلاف معنی دار نسبت به گروه فاقد نانوصورت می گیرد. در مرحله بلوغ این سلول ها، تولید موتور نورون با رنگ آمیزی ایمونوسیتوشیمی برای مارکرهای HB9, Islet و ChAT در سطح پروتئین و در سطح RNA با استفاده از  RTـPCR تایید شد. تصویربرداری میکروسکوپ الکترونی، افزایش تعداد زواید اکسونی بر بستر نانوفایبر را نشان می داد، و نتایج patch clamp حاکی از وجود جریان های یونی قویتر و همچنین وجود پالس هایی شبیه به پتانسیل عمل در گروه دارای داربست نانو بود. در نهایت می توان گفت داربست نانوفایبری توانسته است شرایط بهتری را برای رشد و تمایز سلول ها فراهم سازد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):