برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مقایسه رشد، تمایز و پیری سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مایع ﺁمنیون و مغز استخوان موشگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: علوم سلولی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  بهمن 1388

کارفرما: دانشگاه علم و فرهنگ

خروجی طرح: 

خلاصه مقاله بین المللی


نوع: بنیادی

 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

سلول های بنیادی مزانشیمی دارای توانایی تمایز به رده های مزانشیمی و غیرمزانشیمی هستند. سلول های بنیادی مزانشیمی یک کاندید مناسب برای سلول درمانی و ترمیم بافتی محسوب می شوند. این سلول ها از بافت های مختلفی مانند مغز استخوان و مایع آمنیون جدا می شوند. اما اطلاعات کمی در مورد تفاوت های این دو منبع وجود دارد. بنابراین این موضوع هدف این مطالعه شد. مایع آمنیون و مغز استخوان از موش NMRI جدا شده و تا چندین پاساژ کشت شدند. برای اطمینان از ماهیت مزانشیمی سلول های جدا شده به رده های سلولی استخوان، غضروف و چربی تمایز داده شدند. سپس سلول های دریافت شده از هر دو منبع در ویژگی های رشد، تمایز و پیری با محاسبه دو برابر شدن جمعیت، زمان دو برابر شدن جمعیت، تعداد کلونی، MTT، محاسبه جذب نوری و رنگ آلیزارین رد در تمایز به استخوان و محاسبه سلول هایی که برای تست بتاگالاکتوزیداز مثبت هستند، مقایسه شدند.
سلول های جدا شده از هر دو منبع توانایی تمایز به هر سه رده استخوان، غضروف و چربی در شرایط اختصاصی کشت را داشتند. دو برابر شدن جمعیت سلول های مایع آمنیون و مغز استخوان به ترتیب 5.44±0.4 4.76±0.39می باشد. زمان دو برابر شدن جمعیت سلول های مایع آمنیون به طور مشخص کمتر از مغز استخوان است. (14±57.56 در برابر 17±95.8 ساعت .(P<0.05 اشاره به سرعت تکثیر بیشتر در کشت دارد. تعداد کلونی های در سلول های مغز استخوان نسبت به مایع آمنیون بیشتر است. (58±458 در مقابل 22±236، (P<0.05 اما اندازه کلونی ها در سلول های مایع آمنیون بزرگتر است. (579.1±2593 در برابر 471.15±1034 میلی متر،(P<0.05 . نتایج MTT تفاوت معنی داری بین دو گروه دیده نشد. همچنین بر اساس نتایج محاسبه جذب رنگ آلیزالرن رد در تمایز به استخوان تفاوت معنی داری بین دو گروه دیده نشد. با توجه به پیری سلولی، تعداد سلول های مغز استخوان در پاساژ 7 که برای تست بتاگالاکتوز یداز مثبت بودند به طور مشخص بیشتر از مایع آمنیون بود (P<0.05، این اشاره بر این است که سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان نسبت به مایع آمنیون زردتر به مرحله پیری می رسند.
روی هم رفته بر اساس نتایج به دست آمده بیشتر ویژگی های برتر سلول های مایع آمنیون در مقابل مغز استخوان، می توان پیشنهاد کرد که مایع آمنیون یک منبع مناسب برای جداسازی سلول های بنیادی مزانشیمی در جهت کاربردهای درمانی باشد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):