برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی وضعیت دانش آموزان مناطق مرزی استان خراسان در ابعاد فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و عوامل موثر بر آنگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
رحیمی عزیزاله (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مهر 1383

کارفرما: شورای تحقیقات سازمان آموزش و پرورش خراسان

خروجی طرح: 

- تحویل گزارش نهایی به کارفرما
- تنظیم مقاله پژوهشی با عنوان طرح و ارائه ان به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

در این پژوهش، وضعیت فرهنگی با شاخص هایی مانند (گوش دادن به نوارها و فیلم های غیرمجاز، تماشای برنامه های برون مرزی، مصرف لوازم التحریر با عکس و ارم خارجی، توجه به رادیوهای بیگانه و ...) و وضعیت سیاسی با شاخص هایی مانند (علاقه به افراد و نهادهای سیاسی و شرکت در انتخابات) و وضعیت اجتماعی با شاخص هایی مانند (تمایل به مسافرت و مهاجرت به کشورهای بیگانه) به عنوان متغیرهای مستقل و میزان پایبندی مذهبی و میزان علاقه مندی به فرهنگ ملی و میزان علاقه مندی سیاسی به عنوان متغیرهای وابسته در نظر گرفته شد. یافته ها نشان می دهد در میان شهرهای مرزی توجه به موسیقی خارجی در شهر درگز با میانگین 1.88 بیشتر از سرخس، با میانگین 1.30، و تایباد با میانگین 1.78 است در بین شهرهای غیرمرزی توجه به موسیقی خارجی در شهر تربت جام با میانگین 1.92 بیشتر از شهرهای کاشمر، با میانگین 1.90 بیشتر از شهرهای درگز و تایباد با میانگین 1.47 است. در بین شهرهای غیرمرزی توجه به فیلم های غیرمجاز در شهر کاشمر با میانگین 2.17 بیشتر از شهرهای اسفراین با میانگین 1.90 و تربت جام با میانگین 1.62 است. تماشای برنامه های تلویزیونی کشورهای بیگانه در شهرهای مرزی (درگز، سرخس، تایباد) با میانگین 2 بیشتر از شهرهای غیرمرزی (اسفراین، تربت جام و کاشمر) با میانگین (1.89) است. میزان و میانگین شرکت در راهپیمایی های مختلف، میزان اعتماد به عملکرد نهادهای سیاسی مختلف و میزان علاقه به عناصر فرهنگ ملی در شهرهای مرزی کمی بیشتر از شهرهای غیرمرزی است. عمل به هنجارهای مذهبی (نمازخواندن و روزه گرفتن) در شهرهای مرزی با میانگین 1.57 کمتر از شهرهای غیرمرزی با میانگین (1.68) است. نتیجه نهایی که از تجمیع کلیه فرضیات حاصل شده است نشان می دهد که بین مصرف و اطلاع دانش اموزان از کالاهای فرهنگ خارجی، و همچنین میزان و تمایل به رابطه با برون گروه (مسافرت و مهاجرت) و کاهش پایبندی مذهبی کاهش علاقه مندی سیاسی، و کاهش علاقه مندی به فرهنگ ملی، در مناطق مرزی و غیرمرزی همبستگی منفی وجود دارد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):