برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی جرائم زنان و شیوه های پیشگیری و کنترل آنگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
عطاریان نادره (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  تیر 1383

کارفرما: دفتر معاونت اجتماعی و اطلاع رسانی قوه قضائیه استان خراسان

خروجی طرح: 

تحویل گزارش نهایی به کارفرما
تنظیم مقاله پژوهشی با عنوان طرح و ارائه ان به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اشکال و علل جرایم و زنان و ارائه راهکارهای مناسب جهت پیشگیری و کاهش جرائم در جامعه است. روش تحقیق حاضر پیمایشی و نوع ان توصیفی- تبیینی است.
نتایج در قسمت اول نشان می دهد جرایم زنان با بیشترین فراوانی به ترتیب به 6 گروه جرائم اختصاص می یابد که عبارتاند از: جرایم مواد مخدر با 44.3 درصد، جرایم اعتیاد با 20.4 درصد، جرایم سرقت با 14.8 درصد، جرایم علیه منافی عفت و اخلاق عمومی با 12.6 درصد، جرایم علیه اشخاص با 4.8 درصد، جرایم علیه اموال با 3 درصد و همچنین مجرمان اغلب به گروه های سنی و سطوح پائین، متاهل، خراسانی، دارای منشا روستایی «مهاجر» بیکار یا خانه دار، دارای نزدیکان یا اطرافیان مجرم و به رتبه اجتماعی محل سکونت پائین و متوسط پائین تعلق دارند.
نتایج حاصله در قسمت تبیین بر اساس فرضیات در ابعاد فرد و خانواده (منشا و همسری) تنظیم شده است به طوری که در بعد فردی بین متغیرهای سن، سطح تحصیلات، احساس تبعیض، پای بندی به مذهب، وجود نزدیکان مجرم، عدم ارضاء نیازهای عاطفی و کمی امکانات اقتصادی با ارتکاب به جرم «مجرمیت» دختران و زنان رابطه معناداری وجود دارد. همچنین نتایج ازمون فرضیات در بعد خانواده «منشا» نشان می دهد که دختران و زنان مجرم اغلب از خانواده هایی با سطح تحصیلات پائین تر، تراکم جمعیت بالاتر، میزان ناسازگاری بیشتر در بین والدین، توسل بیشتر به خشونت از سوی والدین و یا همسر و کنترل و نظارت بیشتر بر معاشرت های انها و ازدواج های اجباری بیشتر نسبت به دختران و زنان غیرمجرم برخوردارند. به علاوه نتایج فرضیات در بعد خانواده «همسری» نیز بیانگر این مطلب است که دختران و زنان مجرم بیشتر با کمبود محبت و ارضاء نیازهای عاطفی، فاصله سنی بیشتر با همسر، تراکم جمعیت بالاتر خانواده، سطح تحصیلات پائین تر خانواده و همسر، امکانات اقتصادی کمتر، کنترل و نظارت بیشتر بر معاشرتها و اعمال خشونت بیشتری از سوی هسرانشان نسبت به دختران و زنان غیرمجرم، مواجه هستند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):