برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

شناسایی نحوه حضور کودکان و نوجوانان در حرم مطهر رضوی و ارائه راهبردهای علمی جهت بهینه سازی انگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  خرداد 1383

کارفرما: موسسه خدمات مشاوره ای، جوانان و پژوهش های اجتماعی

خروجی طرح: 

- تحویل گزارش نهایی به کارفرما
- تنظیم مقاله پژوهشی با عنوان طرح و ارائه ان به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

مساله اساسی پژوهش حاضر شناسایی نحوه حضور کودکان و نوجوانان در حرم مطهر، نگرش نوجوانان به حرم مطهر و برنامه های مناسکی ان و عوامل موثر بر ان و در نهایت راهکارهای بهبود و تقویت نگرش و حضور مطلوب کودکان و نوجوانان در حرم رضوی است. جامعه اماری این پژوهش شامل سه گروه هستند: نوجوانان 12 تا 18 سال (اعم از زائر و مجاور)، کودکان 2 تا 11 سال که منبع کسب اطلاع از کودکان و واحد مورد سوال، والدین این کودکان هستند و گروه سوم کارکنان بخش های مختلف حرم رضوی هستند. حجم نمونه در پژوهش حاضر 500 نفر تعیین شده است. نتایج این تحقیق در خصوص رفتارهای زیارتی نوجوانان نشان داد، نوجوانان مجاور همراهی با دوستان (31.4 درصد در مقابل 9.2 درصد زائران) و نوجوانان زائر در مقابل همراهی با خانواده (61.8 درصد در مقابل 13.6 درصد مجاوران) در زیارت را بیشتر ترجیح می دهند. میانگین توقف نوجوانان در حرم 2 ساعت و 33 دقیقه است. این نسبت در بین زائران (2.25ساعت) بیش از مجاوران (2.09 ساعت) است. اما ترجیحات نوجوانان برای توقف در حرم بسیار بیشتر از زمان فعلی است (نوجوانان مجاور 7.37 و نوجوانان زایر 7.17 ساعت). 90.6 درصد از نمونه تحقیق از برنامه های تدارک دیده شده توسط معاونت محترم تبلیغات و اموزش بی اطلاع و فقط 9.3 درصد مطلع بوده اند. میزان شرکت نوجوانان در برنامه های حرم نزدیک به صفر بوده است. بررسی نگرش نوجوانان به حرم بر حسب مقیاس حاضر نشان می دهد که هیچ یک از انان نمره نگرش منفی (حداقل مقیاس) را نداشته اند. در خصوص نحوه حضور کودکان نتایج نشان داد 86.3 درصد والدین پاسخگو یک تا دو فرزند به همراه داشته اند. ایجاد مزاحمت در زیارت توسط بچه ها هم از سوی زائران و هم مجاوران مهم ترین مشکل تلقی شده است. از بین سه اقدام پیشنهادی مورد پرسش، میانگین فایده مندی اقدام جداسازی رواق ها ویژه زیارت خانوادگی و همراه بودن والدین با فرزندان از سوی والدین 4.31 (در مقیاس 0 تا 5)، در نظر گرفتن مکان ویژه برای نگهداری کودکان مثل مهدکودک یا مهد قران در هنگام زیارت والدین 3.72 و در نظر گرفتن ساعات خاصی از شبانه روز برای همراه بردن کودکان و ورود انان به حرم 1.44 است. همچنین نسبت بی اطلاعی والدین کودکان دارای کودک 2 تا 12 سال از برنامه ها و فعالیت های مجموعه حرم برای کودکان 88 درصد است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):