برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی نگرش جوانان نسبت به کارآمدی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دولتگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  خرداد 1383

کارفرما: موسسه خدمات مشاوره ای، جوانان و پژوهشهای استان قدس رضوی

خروجی طرح: 

تحویل گزارش نهایی به کارفرما
تنظیم مقاله پژوهشی با عنوان طرح و ارائه ان به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

این پژوهش با هدف بررسی نگرش جوانان به عملکرد دولت در زمینه های اقتصادی، سیاسی است، اهداف جزئی تر این پژوهش شناخت تفاوت ها در این زمینه است. جامعه اماری کلیه افراد بین سنین 15 تا 25 سال ساکن در شهر مشهد بوده و حجم نمونه 500 نفر است. روش نمونه گیری تلفیقی از روش طبقه ای متناسب با حجم و روش نمونه گیری خوشه ای و ابزار سنجش پرسشنامه است. یافته ها نشان داد که 81.6 درصد افراد به نوعی از عملکرد اقتصادی دولت اطلاع دارند بر اساس ارقام فاصله ای میانگین ان 2.08 در بازه 1 تا 3 است و 69.2 درصد افراد (مطلع) نسبت به عملکرد اقتصادی دولت دارای نگرش مثبت هستند بر اساس ارقام فاصله ای میانگین ان 3.24 در بازه 1 تا 5 است همچنین ضریب اعتبار برای مجموع گویه ها اقتصادی 0.89 به دست امد. همچنین نگرش جوانان نسبت به قدرت خرید مردم حاکی از این است که 50.2 درصد جوانان معتقدند که وضعیت خرید مردم نسبت به قبل بهبود یافته است میانگین این متغیر بر اساس اعداد فاصله ای در بازه 1 تا 5 (3.59) است. 69.8 درصد نگرش جوانان، موافق عملکرد سیاسی دولت هستند برای مجموع گویه های سیاسی دو طیف نگرش ساخته شد که ضریب اعتبار برای مجموع گویه های اول و دوم 0.81 است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):