برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تاثیر عوامل فرهنگی در اعتیاد جوانان شهر کرمانشاهگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان کرمانشاه 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
امجدیان فیروز (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1382

کارفرما: استانداری کرمانشاه

خروجی طرح: 

ارائه گزارش طرح به کارفرما.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4-7294902-0831

نشانی سازمان مجری: کرمانشاه، بالاتر از میدان آیت اله کاشانی، خیابان شهید اشرفی اصفهانی، نبش خیابان شورا، صندوق پستی: 45
 

چکیده:

هدف این پروژه تبین جامعه شناختی به منظور شناخت عوامل فرهنگی موثر در اعتیاد جوانان شهر کرمانشاه بود. جامعه اماری شامل کلیه افراد ذکور 15 تا 24 ساله شهر کرمانشاه بود که در دو گروه مورد توجه قرار گرفتند:
1- گروه مطالعه: جوانان معتادی که به جرم اعتیاد در مرکز بازپروری معتادات بیستون و زندان مرکزی کرمانشاه، دوران محکومیت جزایی خود را می گذراندند.
2- گروه مقایسه: جوانان غیرمعتاد کرمانشاه
حجم نمونه در گروه مطالعه 102 نفر بود و این تعداد تقریبا با تعداد معتادان 15 تا 24 ساله در مرکز بازپروری بیستون در زندان مرکزی کرمانشاه مساوی بود. افراد گروه مقایسه نیز به طور کلی به تعداد 102 نفر از مناطق مختلف شهر کرمانشاه متناسب با وضعیت اقتصادی، اجتماعی هر منطقه برگزیده شدند. شیوه جمع اوری اطلاعات روش مصاحبه بود که برای انجام مصاحبه پرسشنامه ای بر مبنای اطلاعات مورد نیاز درباره معتادان و غیرمعتادان به طور مجزا تهیه گردید. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار اماری SPSS استفاده شد. در بخش توصیف از نمودارهای میله ای به منظور مقایسه معتادان و غیرمعتادان در هر یک از متغیرهای مستقل استفاده گردید. در بخش تحلیل با تشکیل جدول توافقی بین متغیر گروه (معتاد و غیرمعتاد) با هر یک از متغیرهای مستقل هشتگانه به مقایسه نحوه توزیع متغیرهای مستقل در دو گروه پرداخته شد، سپس با استفاده از ازمون همخوانی X2 ((خی دو) به بررسی نحوه تایید یا رد فرضیه های تحقیق اقدام شد.
یافته های پژوهشی نشان داد که:
- بین معتادان و غیرمعتادان از جهت وضعیت قشربندی اجتماعی تفاوت معنی دار وجود دارد.
- بین معتادان و غیرمعتادان از جهت معاشرت با دوستان معتاد تفاوت وجود دارد.
- بین معتادان و غیرمعتادان در مهاجربودن تفاوت وجود دارد.
- بین معتادان و غیرمعتادان در نحوه گذراندن اوقات فراغت در زمینه های: رفتن به بیرون شهر با دوستان، حل کردن
جدول، خواندن کتاب، ایستادن سرکوچه با دوستان، ورزش کردن، تفاوت وجود دارد.
- بین معتادان و غیرمعتادان از لحاظ نظارت والدین بر انها تفاوت وجود دارد.
- بین معتادان و غیرمعتادان در بعد خانوار تفاوت وجود دارد.
- بین معتادان و غیرمعتادان از لحاظ اگاهی از ضررهای اعتیاد تفاوت وجود دارد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):