برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی میزان رضایت مردم از چگونگی انجام پروژه های زیربناییگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان فارس 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
سروش مریم (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آذر 1382

کارفرما: شهرداری شیراز

خروجی طرح: 

ارائه نتیجه طرح به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2335010-0711

نشانی سازمان مجری: شیراز، خیابان زند، دانشکده پزشکی، حوزه مدیریت جهاددانشگاهی فارس،صندوق پستی: 1463-71345
 

چکیده:

تحقیق حاضر با هدف بررسی میزان رضایت مردم از چگونگی انجام پروژه های زیربنایی توسط شهرداری به صورت نظرسنجی انجام شده است. پروژه های زیربنایی ای که در این پژوهش بررسی شده اند عبارتاند از: پایانه های مسافربری، میادین میوه و تره بار، تردد و ناوگان حمل و نقل شهری و بالاخره مبلمان شهری. در این پژوهش ضمن بررسی هر یک از تاسیسات زیربنایی، میزان شناخت و رضایت مردم شیراز نسبت به عملکرد شهرداری سنجیده شد و پیشنهادها و نظر انها برای بهبود عملکرد شهرداری جمع اوری شد.
سوالات این پژوهش علاوه بر میزان رضایت در هر یک از موارد فوق، شامل ویژگی های ایده ال و پیشنهاد برای انها از دید مردم، همچنین ارتباط ویژگی های جنسی و شغلی با میزان رضایت از هر یک از موارد مذکور و همچنین میزان رضایت به تفکیک مناطق شهرداری بوده است.
نتایج این نظرسنجی نشان می دهد که مردم از کیفیت میوه ها و پاکیزگی محیط در میادین میوه و تره بار اظهار رضایت نکرده اند. درباره وسایل حمل و نقل عمومی مشخص شده که توقعات پاسخگویان بیشتر ناظر به امکانات وسیله نقلیه، رفتار راننده و نظم و ترتیب حرکت است. بیشتر پاسخگویان ترجیح می دهند که از اتوبوس و مینی بوس استفاده کنند. وسایل نقلیه دیگر در مراتب بعد قرار دارند، اما وضعیت اتوبوس ها و بیش از ان مینی بوس ها از نظر مردم رضایت بخش نبوده است. در مجموع رضایت از سازمان تاکسی رانی در سطح متوسط به سمت خوب ارزیابی شده است و سازمان اتوبوس رانی در سطح متوسط به سمت کم رضایت مردم را جلب کرده است. در مورد راه های تردد درون شهری کوچه ها، خیابان ها و پیاده روها به ترتیب رضایت بیشتری را جلب کرده است. در این میان وضعیت پیاده روها از همه بیشتر قابل انتقاد بوده است، اما رضایت از خیابان ها و تقاطع های تازه تاسیس در حد قابل قبولی به دست امده، اما در کل میزان رضایت از معابر بسیار پایین است. در مجموع بیش از 80 درصد از پاسخگویان از مبلمان شهری رضایت متوسطی داشته اند. میزان رضایت از پایانه ها به ترتیب از پایانه کاراندیش، امیرکبیر و مدرس بیشتر بوده است. در بررسی روابط دوبه دو متغیر منطقه محل سکونت با اکثر متغیرهای وابسته رابطه معناداری را نشان داده است که ناظر به نیازها و شرایط مختلف اجتماعی-اقتصادی ساکنین و تفاوت عملکرد شهرداری های مناطق مختلف و سازمان های تابعه در این مناطق است. در پایان با بررسی نتایج، پیشنهادهایی برای جلب رضایت بیشتر مردم ارائه شده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):