برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

نظرسنجی عمومی از فرهنگیان استان سیستان و بلوچستان در مورد خواسته ها و انتظارات آنان از سازمان و ادارات اموزش و پرورشگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
آذرنیا راضیه (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آبان 1382

کارفرما: شورای تحقیقات سازمان اموزش و پرورش سیستان و بلوچستان

خروجی طرح: 

- تحویل گزارش نهایی به کارفرما
- تنظیم مقاله پژوهشی با عنوان طرح و ارائه ان به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

این پژوهش با هدف کلی بررسی انتظارات معلمان در سه مقطع تحصیلی و شناسایی سلسله مراتب انتظارات انان صورت گرفت. اهداف جزئی تر شامل مقایسه انتظارات معلمان در هر مقطع بر حسب جنس، سابقه خدمت، سطح تحصیلات پاسخگو و رشته تحصیلی انان است طرح پژوهشی حاضر در سطح توصیف و طبقه بندی است. جامعه اماری کلیه معلمان در استان سیستان و بلوچستان و در سال تحصیلی 82-81 است. حجم نمونه 928 معلم از شهرستان های زاهدان، ایرانشهر، میانکنگی، خاش، زابل در مقاطع تحصیلی سه گانه بوده است. نمونه گیری به صورت تصادفی منظم انجام گردیده است. برای ساخت ابزار گرداوری اطلاعات (پرسشنامه) ابتدا مصاحبات اکتشافی با معلمان صورت گرفته و سپس با توجه به انتظارات انها اقدام به گویه سازی گردیده است و پرسشنامه نهایی در قالب جملات اظهاری ساخته شده تا پاسخگویان نظر خود را درباره هر گویه به روی طیف پنج قسمتی (خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم، خیلی کم) بیان نمایند. شیوه جمع اوری داده ها مراجعه به مدارس و تکمیل پرسشنامه توسط فرد منتخب بوده است. توصیف داده ها با استناد به جداول توزیع فراوانی، اماره های میانگین، میانه و طبقه بندی داده ها با استناد به ازمون های متناسب با تعداد طبقات متغیرها صورت گرفت.
توزیع به موقع کتب درسی، افزایش پایه حقوقی معلمان متناسب با تورم واقعی در جامعه و افزایش اضافه پرداخت های مناطق محروم با میانگین مراتب اول تا سوم انتظارات معلمان را در مقطع ابتدایی تشکیل داده است. 25.6 درصد معلمان ابتدایی ساعات مطلوب را جهت تدریس 22 تا 24 ساعت عنوان نموده اند و 23.7 درصد نیز 18 تا 20 ساعت را مطلوب دانسته اند. اکثر معلمان ابتدایی (45.6 درصد) خواهان افزایش 100 درصد حقوق خود هستند. در مقطع راهنمایی توزیع به موقع کتب درسی، افزایش پایه حقوقی معلمان متناسب با تورم واقعی در جامعه و افزایش اضافه پرداخت های مناطق محروم مراتب اول تا سوم انتظارات معلمان را تشکیل داده است. 45.5 درصد معلمان در مقطع راهنمایی که اکثریت را تشکیل داده اند ساعات مطلوب جهت تدریس را 18 تا 20 ساعت دانسته اند. اکثر معلمان در مقطع راهنمایی خواهان افزایش حقوق به میزان 100 درصد بوده اند. در مقطع متوسطه، افزایش پایه حقوقی معلمان متناسب با تورم واقعی در جامعه، ارتقاء منزلت اجتماعی معلمان و برخورد و رفتار یکسان مدیر با همه معلمان، توزیع به موقع کتب درسی مراتب اول تا سوم انتظارات معلمان مقطع متوسطه را تشکیل داده است. 34.0 درصد معلمان در مقطع متوسطه که اکثریت را تشکیل داده اند ساعات مطلوب تدریس را 18 تا 20 ساعت دانسته اند. اکثر معلمان در مقطع متوسطه خواهان افزایش حقوق به میزان کمتر از 50 درصد بوده اند. 27.0 درصد به افزایش حقوق بین 51 تا 99 درصد اشاره داشته و 28.6 درصد نیز انتظار افزایش حقوق صد در صد را داشته اند. معلمان در مقطع متوسطه پایه ریزی نظام اموزشی غیرمتمرکز در استان ها را بیشتر از معلمان در مقاطع دیگر انتظار دارند. معلمان در مقطع ابتدایی تشویق معلمان خلاق و معلمان مقطع راهنمایی کاهش حجم کتب درسی را بیش از سایرین عنوان نموده اند. معلمان در مقطع ابتدایی اولویت به فرزندان فرهنگیان در استخدام اموزش و پرورش را بیشتر از سایر معلمان در مقاطع دیگر انتظار دارند. معلمان در مقطع متوسطه نیز کاهش ساعات موظف تدریس را با میانگین 4.40 بیش از سایر معلمان انتظار داشته اند. تشویق فرزندان ممتاز فرهنگیان و احداث سالن اجتماعات مخصوص معلمان از انتظاراتی است که بیشتر مورد نظر معلمان ابتدایی قرار گرفته است. معلمان در مقطع متوسطه نیز اختصاص بن کتاب به ویژه جهت کتب تخصصی را بیشتر از سایرین انتظار دارند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):