برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تحلیل ثانویه جامعه شناختی داده های مربوط به جرایم زندانیان استان خراسانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  آبان 1382

کارفرما: دفتر معاونت اجتماعی و اطلاع رسانی قوه قضائیه استان خراسان

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی و مقاله پژوهشی به کارفرمای تحقیق، ارائه پژوهش و یافته های ان در قالب نرم افزار power point در جلسه با حضور نمایندگان کارفرما و ناظر طرح.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

در این بررسی با تحلیل ثانوی داده های ثبت شده در بایگانی اسناد سازمان زندان های خراسان جرایم زندانیان استان در دو سطح کلان و خرد مطمح نظر قرار گرفته و با رویکرد جامعه شناختی داده های مربوط به جرم و ورودی های به زندان های خراسان در طی دوره زمانی 10 ساله 1380- 1370 پردازش مجدد شده است.
از مدل نظری، بررسی وقایع اجتماعی گورویچ به عنوان چهارچوب مفهومی استفاده شده است. از نظر وی واقعه اجتماعی تام جمع بین امور انضمامی و انتزاعی است. بر این اساس ارتکاب جرایم و کجروی به عنوان مساله اجتماعی در بین قالب ها و لایه های اجتماعی مختلف توصیف و وجوه تشابه و تمایز و الگوهای تکرارپذیر و هم تغییر جرم از حیث مورفولوژیک، عمل های سازمان یافته ها، هنجارها، نقش ها و ... با توجه به داده های در دسترس تعیین شده است.
در سطح خرد اطلاعات مربوط به زندانیان ورودی به زندان های استان (در دوره شش ساله 80-1375) توزیع جرایم زندانیان در لایه ها و قالب های اجتماعی در دسترس توصیف و در سطح دوم با ترکیب اطلاعات مربوط به جرایم زندانیان در طبقات مختلف جرم در شهرستان های استان (در دوره زمانی 80-1370) با شاخص های توسعه اقتصادی- اجتماعی روابط همبستگی بین میزان و نرخ جرایم زندانیان با شاخص های مذکور بررسی شده است.
یافته های سطح اول الگوهای گوناگونی را در جرایم زندانیان بر حسب قالب جامعه (شهر)، تعلق ملی (تابعیت)، قشر اجتماعی و تکرار جرم و در لایه های اجتماعی جنسیت، تاهل، گروه سنی، تعلق دینی و مذهبی، تحصیلات نشان می دهد. همچنین در سطح دوم بررسی از بین شاخص های بررسی شده بیشترین همبستگی بین نرخ بیکاری و نرخ جرایم زندانیان وجود دارد. سهم مولفه های یاد شده در تبیین تغییرات نرخ جرایم کل و جرایم خاص در شهرستان های استان با روش رگرسیون چند متغیری نشان می دهد از بین مولفه های مورد بررسی 10 مولفه مجموعا به میزان 0.96 با نرخ جرایم زندانیان همبسته است میزان R2(0.93) نشان می دهد 93 درصد تغییرات نرخ جرایم زندانیان در شهرهای استان تابع این متغیرهاست.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):