برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی نگرش مردم به عملکرد دادگستری و دستگاه های وابسته به قوه قضائیه به تفکیک و همچنین ارائه راهکارهائی در راستای نگرش مردمگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
بابایی علی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مهر 1382

کارفرما: دفتر معاونت اجتماعی و اطلا ع رسانی قوه قضائیه استان خراسان

خروجی طرح: 

- ارائه گزارش نهایی
- تهیه و تنظیم مقاله


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

طرح مذکور با هدف بررسی و شناسایی نگرش مردم مشهد نسبت به عملکرد و فعالیت سازمان های وابسته به قوه قضائیه در سال 1382 به انجام رسید. دستگاه ها و بخش های مطالعه شده در این طرح عبارتاند از: دادگستری، سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان بازرسی، سازمان زندان ها و محاضر ازدواج و طلاق. علاوه بر این نظر و دیدگاه مردم در خصوص کلیات قوه قضائیه و عملکرد ان نیز بحث و ارزیابی شده است. در این مطالعه سعی شده است، ضمن توجه به ابعاد سه گانه نگرش (بعد عاطفی، شناختی و رفتاری) و قضاوت مردم از عملکرد دستگاه های موضوع تحقیق بررسی شود.
نتایج: گذشته از نتایج به دست امده در هر بخش که شامل شناسائی راه های کسب اطلاع و تعیین میزان اگاهی مردم از عملکرد، وظایف و ماموریت های هر یک از سازمان های وابسته متغیرهای زیر سنجش و ارزیابی شده است:
- میزان امیدواری مردم به قوه قضاییه و هر یک از دستگاه های وابسته به ان
- میزان مردم گرایی هر یک از سازمان ها و بخش های قوه قضاییه
- میزان اعتماد و اطمینان مردم به هر یک از سازمان ها و بخش های وابسته به قوه قضاییه
- اصلاح و تربیت مجرمان یا زندانیان
- جایگزین های مجازات حبس و قانون گرایی
علاوه بر ان در این مقاله متغیرهای دموگرافیک مانند سن، جنس، تحصیلات، شغل و نیز ارزیابی و روابط میان انها و سایر متغیرهای مطالعه شده تجزیه و تحلیل شده است.
از ویژگی های بارز تحقیق انجام شده ارائه راهکارهایی است که متناسب و همسو با اطلاعات و نتایج به دست امده از پژوهش در هر یک از بخش های مورد مطالعه شده استخراج و ارائه شده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):