برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی ریشه های اجتماعی طلاق و راه های پیشگیری از آنگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
هاشمی عبدالرضا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مرداد 1382

کارفرما: دفتر معاونت اجتماعی و اطلاع رسانی قوه قضائیه استان خراسان

خروجی طرح: 

تحویل گزارش نهایی به کارفرما
تنظیم مقاله پژوهشی با عنوان طرح و ارائه ان به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

هدف اصلی بررسی حاضر توصیف ریشه های اجتماعی طلاق در بین زوجینی بوده است که برای صدور حکم طلاق به دادگاه خانواده مشهد مراجعه کرده اند. روش تحقیق حاضر پیمایشی و سطح تحقیق توصیفی- تبیینی است. جامعه اماری زوجین مطلقه مراجعه کننده به دادگاه خانواده مشهد بوده اند. بیشترین مخالفت زنان با تصمیم گیری شوهر در مورد ادامه یا قطع رفت و امدهای فامیلی و کمترین مخالفت با انجام پخت و پز و شست وشوی منزل بوده است. بیشترین مخالفت مردان با تصمیم گیری زن در مورد بخشش شوهر از اموال خود بوده است و کمترین مخالفت انها نیز با انجام ندادن پخت و پز و شست وشوی منزل به دست زن بوده است. سایر هنجارها و درصد مخالفان انها در گزارش تفصیلی امده است. 28 درصد زنان پاسخگو و 20 درصد مردان پاسخگو ازدواجشان اجباری بوده است. 7.32 درصد زنان و 20 درصد مردان اصلا از رابطه زناشویی با همسرشان راضی نبوده اند. 7.62 درصد زنان و 70.7 درصد مردان قبل از ازدواج در مورد همسرشان هیچ تحقیق نکرده اند. اکثر قریب به کل کسانی هم که تحقیق انجام داده اند دیگران برایشان تحقیق کرده اند، اغلب نیز بین 1 تا 2 هفته تحقیق شان طول کشیده است. حدود 25 درصد اشنایی شان به طور اتفاقی و بلاواسطه بوده است و بیش از 65 درصد قبل از ازدواج از همسرشان هیچ شناختی نداشته اند. در مجموع بیش از 50 درصد زوجین اظهار کرده اند که از لحاظ ثروت خانوادگی و سواد فاصله انها با هم خیلی زیاد بوده است. 64 درصد زنان و 67.3 درصد مردان اظهار کرده اند که پیش بین ها و ارزوهایشان در مورد زندگی و همسر در حد خیلی کم تحقق یافته است. 22 درصد والدین زنان و 25 درصد والدین مردان در زندگی پاسخگویان مداخله منفعت جویانه می کرده اند. روابط همبستگی بین ریشه های طلاق نشان داد: میزان مشکلات ساختاری تاثیر کاهنده بر رضایت از رابطه زناشویی و تحقق پیش بین ها در مورد همسر دارد. میزان شناخت قبل از ازدواج رابطه مستقیم با تحقق پیش بینی ها در مورد زندگی و همسر دارد. مشکلات ساختاری با ازدواج اجباری رابطه مستقیم دارد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):