برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی انتظارات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی معلمان در شرف بازنشستگیگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
موسمی احمد (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  مرداد 1382

کارفرما: شورای تحقیقات اداره کل اموزش و پرورش خراسان

خروجی طرح: 

- ارائه گزارش نهایی
- تهیه و تنظیم مقاله


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

این مقاله به ارائه نتایج «بررسی انتظارات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در شرف بازنشستگی“ اختصاص دارد. هدف از انجام این بررسی شناسایی و نیز اولویت بندی انتظارات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی معلمان در شرف بازنشستگی و ارزیابی پاسخگویان از میزان براورده شدن انتظاراتشان است. متغیر اصلی ما در این تحقیق انتظارات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی معلمان در شرف بازنشستگی است و سایر متغیرها عبارتاند از جنس، سن، میزان تحصیلات، مقطع تدریس و سابقه تدریس. اهم نتایج اولویت بندی پاسخگویان در خصوص رئوس اصلی انتظارت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی معلمان در شرف بازنشستگی عبارت است از:
1- افزایش توان مالی، معیشتی، تامین مسکن و ...
2- حفظ و ارتقاء منزلت و جایگاه معلمان
3- ارائه تسهیلات و تخصیص اولویت های اجتماعی
4- حل مسائل و معضلات اجتماعی
5- ارائه تسهیلات و تخصیص اولویت های فرهنگی
که از حیث جنسیت عبارات «حفظ و ارتقاء منزلت و جایگاه معلمان»، «ارائه تسهیلات و تخصیص اولویت های اجتماعی»، «حل مسائل و معضلات اجتماعی»، «افزایش توان مالی، معیشتی، تامین مسکن، ...» برای مردان و عبارت «ارائه تسهیلات و تخصیص اولویتهای فرهنگی» برای زنان اهمیت بیشتری دارد. از حیث میزان تحصیلات عبارات «حفظ و ارتقاء منزلت و جایگاه معلمان»، «ارائه تسهیلات و تخصیص اولویتهای اجتماعی» برای پاسخگویان با مدرک لیسانس و عبارت «حل مسائل و معضلات اجتماعی» برای پاسخگویان با مدرک دیپلم اهمیت بیشتری دارد و از حیث سابقه تدریس عبارات «حفظ و ارتقاء منزلت و جایگاه معلمان»، «ارائه تسهیلات و تخصیص اولویت های فرهنگی» برای معلمان با سنوات 28 سال، عبارات «ارائه تسهیلات و تخصیص اولویت های اجتماعی»، «حل مسائل و معضلات اجتماعی» برای معلمان با سنوات 29 سال و عبارت «افزایش توان مالی، معیشتی، تامین مسکن، ...» برای معلمان با سنوات 30 سال اهمیت بیشتری دارد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):