برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی نگرش های اجتماعی، سیاسی و دینی دانش اموزان عضو تشکل های دانش اموزی شهر مشهدگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  تیر 1382

کارفرما: شورای تحقیقات اداره کل اموزش و پرورش خراسان

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی
تهیه و تنظیم مقاله


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

این پژوهش با هدف شناسایی نگرش اجتماعی، سیاسی و دینی اعضای تشکل های دانش اموزی، مقایسه میزان دستیابی تشکل ها به اهداف سیاسی، اجتماعی و دینی مربوط به دانش اموزان و شناسایی موانع و راهکارهای تحقق کامل اهداف تشکل ها است.
نتایج تحقیق حاکی از ان است که 98 درصد دانش اموزان نگرش اجتماعی تا حدی مثبت یا مثبت و تنها 2درصد نگرش اجتماعی تا حدی منفی دارند، میانگین نگرش در حالت 4 قسمتی 3.2450 است که نشان دهنده نگرش اجتماعی تا حدی است. 58.6 درصد دانش اموزان نگرش سیاسی تا حدی منفی و یا منفی و 41.3 درصد نیز نگرش سیاسی تا حدی مثبت یا مثبت دارند. میانگین نگرش در حالت 4 قسمتی 2.4134 است که نشان دهنده نگرش تا حدی منفی است. 98.3 درصد دانش اموزان دارای نگرش دینی مثبت یا تا حدی مثبت هستند و تنها 1.7 درصد از انان نگرش تا حدی منفی دارند. میانگین نگرش در حالت چهار قسمتی 3.5594 است که نشان دهنده نگرش دینی مثبت است. در نگرش اجتماعی، بسیج تغییرات مثبت تری نسبت به سایر تشکل ها را نشان می دهد. پیشتازان، فرزانگان، هلال احمر، انجمن اسلامی در رتبه های دوم تا پنجم قرار می گیرد. در نگرش سیاسی، دانش اموزان فرزانه نسبت به دانش اموزان سایر تشکل ها تغییرات مثبت تری داشته اند. پس از ان به ترتیب بسیج، انجمن اسلامی، هلال احمر و پیشتازان در رتبه های دوم تا پنجم قرار می گیرند. در نگرش دینی، دانش اموزان عضو بسیج نسبت به سایر تشکل ها تغییرات مثبت تری داشته اند. پس از ان به ترتیب پیشتازان، فرزانگان، هلال احمر و انجمن اسلامی در رتبه های دوم تا پنجم قرار می گیرند. اما از لحاظ اماری بین میزان تغییر نگرش ها و نوع تشکل ها، مدیریت و کادر اجرایی تشکل ها، برنامه ها، روش ها، ابزارها و امکانات و موانع برون سازمانی تشکل ها: وضعیت فرهنگی، وضعیت تاریخی، وضعیت سیاسی، وضعیت اقتصادی است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):