برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی عملکرد دادگاه خانواده از ابعاد گوناگون و ارائه پیشنهادها در زمینه اصلاح وضعیتگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  تیر 1382

کارفرما: دفتر معاونت اجتماعی و اطلاع رسانی قوه قضائیه استان خراسان

خروجی طرح: 

تهیه و تنظیم مقاله


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف اصلی شناسائی و بررسی عملکرد دادگاه خانواده در ابعاد مختلف از نظر مراجعان به دادگاه خانواده انجام شد. این تحقیق مطالعه ای مقطعی و پنهانگر است. جامعه اماری، کل مراجعان به دادگاه های خانواده در شهر مشهد (سال 1381)، حجم نمونه 450 نفر، ابزار اندازه گیری پرسشنامه بوده و با استفاده از تکنیک مصاحبه هدایت شده تکمیل گردیده است. برای تهیه پرسشنامه مراحل متعددی از قبیل مصاحبه با مراجعین (مصاحبه تفصیلی و عمیق با چند نفر از مراجعین) و تدوین مصاحبه نامه هایی در سه سری (ویژه قاضی، ویژه مسوولان دفاتر دادگاه و ویژه وکلا) تهیه گردید. لازم به توضیح است که معرفهای سنجش عملکرد در ابعاد عملکرد نگهبانی، عملکرد باجه تمبر، عملکرد رئیس مجتمع قضائی، عملکرد دفتر دادگاه، عملکرد قاضی، عملکرد دفتر احکام مورد پرسش واقع گردیده است. خلاصه مهم ترین نتایج این بررسی عبارتاند از:
- اکثر افراد پاسخگو (48.5 درصد) عملکرد رئیس مجتمع قضایی را متوسط ارزیابی نموده اند. 16.8 درصد پاسخگویان در این مورد معتقد به نامناسب بودن عملکرد رئیس مجتمع بوده و ان را بد ارزیابی نموده اند. 1.42 درصد افراد در نمونه مورد بررسی از عملکرد قاضی رضایت داشته و ان را خوب ارزیابی نموده اند، اما 26 درصد نسبت به عملکرد قاضی نظری مساعد نداشته و ان را بد ارزیابی نموده اند.
- عملکرد دفتر اجرای احکام از سوی اکثر پاسخگویان (40.1 درصد) خوب ارزیابی شده و 20.2 درصد نیز عملکرد دفتر اجرای احکام را بد ارزیابی نموده اند.
اکثر پاسخگویان در نمونه مورد بررسی عملکرد باجه تمبر را خوب ارزیابی نموده اند. این افراد 59.9 درصد نمونه را شامل می شوند. تنها 8.1 درصد معتقد بوده اند که باجه تمبر عملکرد خوبی نداشته است.
- عملکرد نگهبانی تقریبا از سوی نیمی از پاسخگویان تایید شده است. 50.9 درصد پاسخگویان به عملکرد خوب و 44.4 درصد به عملکرد متوسط نگهبانی اشاره داشته اند.
- اکثر پاسخگویان از دفتر دادگاه خانواده در حدی متوسط رضایت دارند. این افراد 73.6 درصد نمونه را تشکیل داده اند و 8.9 درصد نیز در این مورد عنوان نموده اند که رضایت کم از این محیط دارند.
- اکثریت افراد در نمونه مورد بررسی عملکرد کل دادگاه خانواده را در حد متوسط می دانند. این افراد 72 درصد پاسخگویان را شامل می شوند. تنها 2 درصد به عملکرد خوب دادگاه خانواده معتقد بوده و 26 درصد نیز عملکرد کل دادگاه خانواده را بد ارزیابی نموده اند.
در این پژوهش علاوه بر شناسایی و بررسی عملکرد دادگاه خانواده در ابعاد گوناگون راهکارهایی جهت اصلاح وضعیت موجود ارائه شده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):