برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تکنیک و کاربردهای AHPگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی 

گروه پژوهشی: ریاضی

پژوهشگران: 
رحمانی مرتضی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آذر 1384

کارفرما: پژوهشکده توسعه تکنولوژی

خروجی طرح: 

ارائه دانش فنی به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

در طرح حاضر، ابتدا به مرور مفاهیم تصمیم گیری و مقایسه تفکر ارزشی و تفکر گزینه ای و نقش آن در جریان تصمیم گیری اشاره شده است، سپس با رویکردهای کمی به معرفی مدل های تصمیم گیری و نقاط قوت و ضعف هر کدام اشاره شده است. روش های تصمیم گیری چند هدفه و چند معیاره ارائه و بحث ارزیابی کارآیی روش تحلیل پوشش داده ها، تشریح و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی از ابعاد مختلف معرفی و مورد ارزیابی قرار گرفته است.
در انتها، الگوریتمی ابتکاری برای تشخیص میزان ناسازگاری در ماتریس مقایسات زوجی ارائه شده است.
دانش فنی این جریان همراه با تکنیک های مختلف ارائه و پروژه تکمیلی جهت بررسی ابعاد نظری الگوریتم ابتکاری تعریف شده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):