برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی منزلت اجتماعی مشاغل در شهر مشهد با تاکید بر منزلت اجتماعی معلمانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  تیر 1382

کارفرما: شورای تحقیقات اداره کل اموزش و پرورش خراسان

خروجی طرح: 

- ارائه گزارش نهایی
- تهیه و تنظیم مقاله


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی نظر ساکنان مناطق مختلف شهر مشهد در مورد پایگاه اجتماعی مشاغل مختلف خصوصا پایگاه اجتماعی معلمان و ارائه راهکارهای مناسب در جهت ارتقاء پایگاه اجتماعی انان است. بررسی حاضر از نوع پیمایشی است. جامعه اماری در این پژوهش خانواده های ساکن در شهر مشهد و حجم نمونه تحقیق 600 نفر از افراد شاغل و جویای کار 64-16 ساله است که به روش طبقه ای متناسب انتخاب گردیده اند. متغیر اصلی پژوهش، پایگاه اجتماعی مشاغل مختلف است و سایر متغیرها را درامد، منزلت اجتماعی، مهارت شغلی و تعامل و رابطه اجتماعی تشکیل می دهند.
یافته های پژوهش: از نظر پاسخگویان مشاغل قاضی، وکیل دادگستری، خلبان، دندانپزشک، پزشک و ... از لحاظ درامد در وضعیت بالایی قرار دارند، مشاغل متوسط از نظر درامد شامل مدیر دبیرستان، کارمند صدا و سیما، دبیر، معلم راهنمایی، مدیر مدرسه راهنمایی، روحانی و ... . مشاغل پایین از نظر درامد شامل مددکار اجتماعی، خوشنویس، کارمند شهرداری و اموزشیار نهضت سواداموزی است.
از نظر منزلتی مشاغل قاضی، استاد دانشگاه، وکیل و دندانپزشک منزلت بالایی دارند، مشاغل متوسط از نظر منزلت شامل کارمندان ادارات مختلف نظیر اموزش و پرورش، اداره راه و ترابری، محقق، فوتبالیست و ... مشاغل پایین از نظر منزلت شامل مشاغل نظیر حسابدار شرکت، تایپیست، کارمند شهرداری و ... است.
اکثر دارندگان مشاغل ، مهارت شغلی بالایی در انجام کار خود داشته و میزان روابط اجتماعی دارندگان مشاغل متفاوت ارزیابی شده است. 4.62 درصد از پاسخگویان نگرش مثبت و بسیار مثبتی به شغل معلمی داشته اند و 26.8 درصد نگرش بینابین و 3.4 درصد نگرش منفی به این شغل دارند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):