برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی ارتباط دینداری و رضایت از زندگی در بین دانش اموزان دوره متوسطهگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  تیر 1382

کارفرما: شورای تحقیقات اداره کل اموزش و پرورش خراسان

خروجی طرح: 

- ارائه گزارش نهایی
- تهیه و تنظیم مقاله و چاپ در نشریه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد، پائیز 1383- شماره3


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

این پژوهش با هدف شناسایی رضایت از زندگی و مولفه های ان و دینداری و وجوه ان و رابطه بین این دو متغیر در بین دانش اموزان نمونه تحقیق (1200 نفر از دانش اموزان دوره متوسطه شهرهای فردوس و درگز و سه ناحیه 4،5 و 7) انجام شد. طرح نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و ابزار سنجش پرسشنامه است. یافته ها نشان داد کمتر از نیمی از دانش اموزان نمونه تحقیق (42.5 درصد) از زندگی رضایت زیاد دارند و بیش از نیمی از انان در حد متوسط از زندگی راضی هستند. مقایسه ابعاد رضایتمندی از زندگی در بین دانش اموزان بر اساس مقیاس چندبعدی رضایت از زندگی (دوستان، مدرسه، خود، خانواده و محیط زندگی) حاکی از ان است که بیشترین نسبت نارضایتی دانش اموزان از محیط زندگی است (میانگین مشاهده شده 11.1، میانگین نظری 10). رضایت از شبکه دوستی و مدرسه در مجموع به یکدیگر نزدیک است (میانگین 13) و در حد وسط رضایت از محیط زندگی و خانواده قرار دارد.
وضعیت دینداری دانش اموزان متوسطه نمونه حاضر نیز بر اساس مقیاس تحقیق حاضر در ابعاد اعتقادی و تجربی بسیار بالاتر از میانگین نظری است. همچنین در بعد مناسکی و پیامدی دینداری نیز هر چند نسبت به دو بعد دیگر میانگین امتیازات دینداری کمتر است، اما بالاتر از میانگین نظری است.
بررسی توزیع توام دو متغیر دینداری و رضایت از زندگی نشان داد هم تغییری مثبت بین این دو متغیر به وضوح قابل مشاهده است و دینداران از زندگی رضایت بیشتری دارند. روابط همبستگی بین اجزا و مولفه های دو متغیر حاکی از ان است که بعد پیامدی که ناظر بر اهمیت دین در زندگی شخص و نگاه دینی به رضایت، موفقیت، خرسندی، سعادتمندی است بیشترین وابستگی (r=0.33) را با رضایت از زندگی دارد (به ویژه با رضایت از خانواده و مدرسه). یافته های رگرسیون چند متغیری نشان ان است که دینداری 13 درصد از تغییرات رضایت از زندگی در بین دانش اموزان را توضیح می دهد 87 درصد باقی مانده تغییرات رضایت از زندگی در بین دانش اموزان تابع عوامل دیگر است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):