برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

نیازسنجی مدیران دوره های سه گانه اموزش و پرورش در جهت افزایش کارائی انان از دیدگاه مسوولان مقاطع، مدیران و معاونانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  فروردین 1382

کارفرما: شورای تحقیقات اداره کل اموزش و پرورش خراسان

خروجی طرح: 

- تحویل گزارش نهایی به کارفرما
- تنظیم مقاله پژوهشی با عنوان طرح و ارائه ان به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

افزایش کارایی و بهره وری سازمان های اموزشی (از جمله مدارس) مستلزم ایجاد توازن میان اهداف سازمانی و نیازهای کارکنان (از جمله مدیران) است. عدم اطلاع از نیازهای کارکنان خصوصا مدیران که بدنه اساسی تصمیم گیری و اجرا در سطح خرد در نظام اموزش و پرورش هستند، می تواند سازمان را از اهداف نخستین خود جدا نموده و زمینه ناکارامدی ان را فراهم سازد. در این باره مساله اساسی مورد بررسی در پژوهش حاضر شناسایی ماهیت و سلسه مراتب نیازهای مدیران از دیدگاه مدیران، معاونین و کارشناسان مقاطع است. جامعه اماری پژوهش، کلیه مدیران، معاونین و کارشناسان مقاطع سه گانه اموزشی در استان خراسان بوده است. حجم نمونه شامل 586 پاسخگو که از میان کارکنان مزبور در شهرهای قوچان، بیرجند، کاشمر، تایباد و تربت حیدریه و مناطق تابعه انتخاب شده اند. برای نیازسنجی از تکنیک دلفی استفاده شده است. مهم ترین نتایج پژوهش حاضر به شرح زیر است:
1- در زمینه وسایل کمک اموزشی مهم ترین نیاز مدیران مقطع ابتدایی و راهنمایی نیاز به کیت های اموزشی بوده و در مقطع متوسطه نیاز به دستگاه تکثیر اولویت بیشتری دارد. 2- در زمینه توجه به پیشنهادهای اموزشی مهم ترین نیاز مدیران در دوره ابتدایی ترغیب معلمان به اموزش دقیق و در مقطع راهنمایی و متوسطه استفاده از نیروهای متخصص در اموزش اولویت بالاتری دارد. 3- در بعد تجهیزات و فضای اموزشی احداث نمازخانه در بین مدیران مقطع ابتدایی و راهنمایی و احداث سالن امتحان در بین مدیران مقطع متوسطه اولویت بیشتری داشت. 4- در زمینه اعتبارات، افزایش سرانه اموزشی اولویت نخست نیازهای هر سه مقطع بوده است. 5- برگزاری کلاس های تقویتی در دوره راهنمایی و متوسطه و نیز تشویق دانش اموزان در مقطع ابتدایی مهم ترین نیاز مدیران در زمینه تخصص بودجه به منظور فعالیت های فرهنگی بوده است. 6- تخصیص بودجه جهت تغذیه رایگان در بین مدیران مقطع ابتدایی و راهنمایی در حیطه توجه به پیشنهادهای مالی دارای اولویت نخست بوده و در همین حیطه در مقطع متوسطه تطبیق کمبودهای مالی مدارس بر امکانات شورای مناطق در درجه نخست اولویت ها قرار داشته است. 7- نیاز به مشاور در مقاطع ابتدایی و راهنمایی و نیاز به دفتردار در مقطع متوسطه اولویت نخست نیاز ستادی در زمینه نیروی انسانی بوده است. 8- کاهش صدور ائین نامه ها و بخشنامه های دست و پاگیر نیاز نخست مدیران مقطع ابتدایی و راهنمایی و کاهش تغییر مستمر بخشنامه ها نیاز نخست مدیران مقطع متوسطه در زمینه نیازهای ستادی- اداری بوده است. 9- احداث سرویس بهداشتی در مدارس ابتدایی و راهنمایی و نصب وسایل برودتی در مدارس متوسطه مهم ترین نیاط مدیران مقاطع ذیربط بوده است. 10- در زمینه تعمیرات اموزشگاهی تعمیر سرویس های بهداشتی در اولویت نخست نیازهای مدیران هر سه مقطع قرار داشته است. 11- برگزاری گردشهای علمی برای دانش اموزان دوره ابتدایی و راهنمایی و انتخاب امام جماعت اگاه به مسائل روز در مدارس متوسطه مهم ترین نیاز مدیران مقاطع ذیربط در حیطه پرورشی دانش اموزی بوده است. 12- برگزاری دوره های اموزشی برای ارتقای سطح مهارت و اگاهی مربیان تربیتی مهم ترین نیاز مدیران هر سه مقطع در زمینه پرورشی (معطوف به مربی) بوده است. 13- نیازهای مدیران در حیطه فردی در هر سه مقطع تا حد زیادی شبیه هم بود. بدین نحو که مهم ترین نیاز مدیران هر سه مقطع در حیطه فیزیولوژیک و مادی افزایش حقوق ماهیانه متناسب با تورم بود. 14- انتخاب مدیران بر حسب شایستگی مهم ترین نیاز مدیران هر سه مقطع در زمینه فردی امنیتی بود. 15- مهم ترین نیاز مدیران هر سه مقطع در زمینه روابط اجتماعی برقراری روابط محترمانه با معلمان بود. 16- ارزیابی مدیران بر حسب معیارهای مشخص اولویت نخست نیازهای مدیان در زمینه تایید و احترام بود. 17- برگزاری دوره های اموزشی شیوه های نوین مدیریتی برای مدیران ابتدایی و متوسطه و برگزاری دوره های توجیهی اشنایی با وظایف برای مدیران راهنمایی مهم ترین اولویت مدیران مقاطع ذیربط در زمینه خودشکوفایی بوده است. 18- برگزاری اردوهای بازدید علمی برای مدیران در مقاطع ابتدایی و راهنمایی و تسهیل شرایط ادامه تحصیل مدیران مقطع متوسطه مهم ترین نیاز مدیران مقاطع ذیربط برای تقویت خلاقیت مدیران است. 19- بین تمام شاخص های نیازهای فردی و سازمانی همبستگی مثبت و معناداری وجود داشت. 20- اساسی ترین پیشنهاد پژوهش حاضر با توجه به ماهیت یافته های ان برنامه ریزی برای رفع نیازهای مطروحه از سوی مدیران است، چه تاخیر در این مهم ممکن است تبعات شغلی منفی در کوتاه مدت و نیز بلند مدت داشته باشد که جبران ان به سادگی میسر نباشد. 21- برای نیل به مقصود اخیر می توان کمیته های کاری با حضور کارشناسان و مدیران و محققان تشکیل داد تا فرایند برنامه ریزی تسریع و تسهیل شود.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):