برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

اینه جادویی خیال (بررسی تطبیقی قصه های پریان جهان)گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان فارس 

گروه پژوهشی: زبان و ادبیات فارسی

پژوهشگران: 
برفر سیدمحمد (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1383

کارفرما: مرکز بین المللی گفت وگوی تمدن ها

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار گردید.


نوع: بنیادی

 
تلفن: 2335010-0711

نشانی سازمان مجری: شیراز، خیابان زند، دانشکده پزشکی، حوزه مدیریت جهاددانشگاهی فارس،صندوق پستی: 1463-71345
 

چکیده:

قصه های پریان جهان از گونه ادبیات عامیانه است. این قصه ها قرن ها پیش از دوران تاریخی بشر، پدید امده و به همین جهت تنها روزنه نورانی و پرتو روشنگری است که به تاریکخانه قرون و اعصار قبل از تاریخ می تابد. این قصه ها در سراسر جهان و به هر زبان و گویشی رواج داشته و متعلق به یک سرزمین خاص نیست.
این پژوهش با روش ادبیات تطبیقی بر ان بوده تا ویژگی های مشترک و عناصر سازنده این قصه ها را در ادبیات عامیانه جهان بررسی کند و جایگاه قصه های عامیانه ایرانی را در ادبیات فولکور جهانی پیدا نماید.
پژوهش شامل یک پیشگفتار و چهار فصل با عناوین ذیل است:
1. منشا و تاریخچه قصه های پریان
2. سرزمین پریان
3- پری زادگان نباتی
4. اژدها کشی
و نیز فهرست منابع فارسی، عربی و لاتین است. همه قصه های مورد اشاره در پژوهش و نیز نمونه قصه ها اورده شده، مطابق با فهرست جهانی ارنه- تامپسون شماره گذاری و طبقه بندی شده اند. در این پژوهش خاستگاه قصه های مذکور تعیین و تبیین گردیده و با زدن نقب به اسطوره ها و داستان های قدیمی، پس زمینه اسطوره ای انها نیز جست وجو شده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):