برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تحلیل مفاهیم و تعابیر آزادی های اجتماعی و سیاسی در متون فارسیگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی 

گروه پژوهشی: زبان و ادبیات فارسی

پژوهشگران: 
صادقی گیوی مریم (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  تیر 1383

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

تدوین گزارش نهایی


نوع: بنیادی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

اهداف کلی طرح عبارتاند از 1- بیان زمینه ها و عقاید شاعران پس از مشروطه درباره آزادی های مختلف (اجتماعی، سیاسی و ...) 2- مقایسه تصاویر و تلقی ها و تعابیر مختلف شاعران پس از مشروطه از آزادی، 3- تبیین روند دگرگونی مفاهیم آزادی 4- بررسی تاثیر اندیشه های برون مرزی در برداشت ها و تعابیر آزادی 5. نشان دادن مولفه هایی از ادب منظوم که به نوعی اندیشه آزادی را تضعیف می نماید.
روش اجرای تحقیق توصیفی و تاریخی است و روش و ابزار گردآوری اطلاعات اسنادی است. نتایج حاصل از طرح به صورت گزارش نهایی طرح جهت استفاده در کتابخانه های عمومی و خصوصی استفاده آموزشی و انتشاراتی و تحقیقاتی در سازمانهای مرتبط است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):