برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ویژگی ها و نیازهای مدارس دخترانهگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: روان شناسی

پژوهشگران: 
حجازی الهه (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  آذر 1384

کارفرما: سازمان تجهیز و نوسازی مدارس

خروجی طرح: 

گزارش نهایی تحویل کارفرما گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

فضای آموزشی تاثیر بسزایی در تحول فرآیندهای شناختی و بهبود کارکرد دانش آموزان دارد. دانش آموز نیازمند فضایی است که در آن احساس آرامش نموده و به کشف خود و محیط بپردازد. بنابراین شناسایی نیازهای دانش آموزان و در نظر گرفتن این نیازها در طراحی فضاهای آموزشی می تواند در بهبود عملکرد تحصیلی یا به عبارت بهتر در تحول دانش آموز نقش مهمی داشته باشد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی نیازهای دانش آموزان دختر در دوره های ابتدایی، راهنمایی و متوسطه در رابطه با فضای آموزشی و ارائه پیشنهادهایی در جهت طراحی فضاهای آموزشی مدارس دخترانه تدوین شده است. تعداد 888 دانش آموز دختر و 153 کادر آموزشی از مناطق 15،11،9،5،4،3 و 16 آموزش و پرورش به طور تصادفی انتخاب و بررسی شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه ای که در دو فرم دانش آموزی و کادر آموزشی تنظیم شده بود، از یکسو و مصاحبه با متخصصان از سوی دیگر استفاده شد. پرسشنامه فرم دانش آموزی دارای 39 سوال و در محورهای مربوط به فضای تدریس، فضاهای پرورشی، فضاهای عمومی و آسایش محیطی تنظیم شده است. پرسشنامه فرم کادر آموزشی حاوی 23 سوال و بر اساس محورهای ارائه شده در فرم دانش آموزی تنظیم شده بود. در مصاحبه با متخصصان نیز مباحثی چون نگرش اسلام به تفاوت های دو جنس با نگرش روان شناسی و علوم تربیتی به دو جنس، برنامه آموزش و پرورش در مورد دو جنس و ... مطرح شد.
یافته ها نشان داد که ویژگی ها و نیازهای دانش آموزان دختر در ارتباط با فضاهای آموزشی کدام است و این که بسیاری از این نیازها با توجه به مقطع تحصیلی دانش آموزان متفاوت است. بر اساس نتایج، میان بسیاری از نظرات کادر آموزشی و دانش آموزان مقاطع تحصیلی مختلف تفاوت وجود دارد. علاوه بر آن مشخص شد که مناطق جغرافیایی که دارای ویژگی های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی متفاوت هستند بر نیازهای دانش آموزان در برخی زمینه ها متفاوت هستند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):