برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

روان شناسی نسل سوم انقلاب اسلامیگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی 

گروه پژوهشی: روان شناسی

پژوهشگران: 
منطقی مرتضی (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  تیر 1384

کارفرما: شورای عالی انقلاب فرهنگی

خروجی طرح: 

نتایج طرح به صورت گزارش تحقیقاتی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شده است.


نوع: بنیادی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

هدف از اجرای طرح، ترسیم دقیق ویژگی ها، نیازها و نگرش های نسل سوم انقلاب اسلامی از طریق بررسی یافته های تجربی از یک نمونه گیری ملی از دانش آموزان دختر و پسر راهنمایی و دبیرستان است. روش اجرای طرح، یک روش توصیفی- پیمایشی است. مراحل اجرا به شرح ذیل است:
1- نمونه گیری 1000 نفری از دانش آموزان دختر و پسر راهنمایی و دبیرستان به منظور ارائه یافته های توصیفی
2- تهیه پرسشنامه توصیفی بر مبنای اطلاعات به دست آمده از مرحله اول
3- استاندارد کردن پرسشنامه از طریق pilot study 100 نفری و تعیین اعتبار و روایی آن
4- نمونه گیری 2000 نفری برای اجرای مرحله اصلی تحقیق
5- گردآوری و تحلیل داده ها از طریق روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی از جمله آزمون مجذور کای و تحلیل عامل
نتایج به دست آمده: با احتیاط می توان گفت، با گذشت 25 سال از آغاز انقلاب اسلامی، نسل جوان تفاوت معناداری در برخی از مهم ترین هنجارها و ارزش های خویش در زمینه های فرهنگی- اجتماعی، سیاسی و عقیدتی با نسل پیش از خود نشان می دهد که از این مساله می توان به عنوان شکاف معنادار بین نسل های اول و دوم و نسل سوم انقلاب یاد کرد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):