نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

ارائه خدمات روان شناسی صنعتی و سازمانی به کارکنان شرکت صنایع هواپیماسازی ایرانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: روان شناسی صنعتی و سازمانی

پژوهشگران: 
غرویان احمد (همکار طرح)
باصری احمد (همکار طرح)
پاک نژاد محسن (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1383

کارفرما: جهاددانشگاهی صنعتی شریف

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی و تحلیل عملکرد روان شناختی و مهارتی و نیز بانک اطلاعات خصوصیات روانی و مهارتی کارکنان شرکت هواپیماسازی ایران و تحویل به کارفرما.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

یکی از مهم ترین وظایف مدیر انتخاب و کارگماری منابع انسانی کارآمد برای سازمان است. موفقیت نهایی در انتخاب و کارگماری متقاضیان بستگی به روش ها و برنامه ریزی های گزینش و کارگماری نیروی انسانی دارد. کلید اساسی این موفقیت بهره گیری از روش های سنجش و اندازه گیری مناسب و دقیق در شناسایی و سرند نیروهای شایسته و متناسب با نیازهای سازمان است. به منظور فراهم نمودن استفاده عملی از آزمون های روانی در اندازه گیری خصوصیات کارکنان شرکت هواپیماسازی ایران، مطالعه حاضر درباره 1377 نفر از کارکنان انجام شد. در آزمون های روان شناختی مولفه های انگیزه پیشرفت، هوش عمومی، انعطاف پذیری، مسوولیت پذیری، خلاقیت، سازگاری شغلی، پایداری هیجانی، توانمندی مدیریتی، برون گرایی، ظرافت کاری، بی اعتمادی و تصمیم گیری اندازه گیری شد و در آزمون های مهارتی نیز مهارت های الگوها، دقت، مقیاس های اندازه گیری، استعدادهای مکانیکی و استعدادهای صنعتی سنجیده شد. یافته های پژوهش به صورت نیمرخ روانی و مهارتی هر شاغل تعیین و در اختیار مدیران سازمان جهت انتخاب و کارگماری در پست های سازمانی جدید افراد استفاده شد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):