برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

شناسایی شیوه و نحوه مشارکت شهروندان در اداره شهرک های مسکونی صنایع دفاعگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: روان شناسی اجتماعی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  خرداد 1383

کارفرما: سازمان صنایع دفاع

خروجی طرح: 

گزارش نهایی تحویل کارفرما گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

سازمان صنایع دفاع که طی 4 دهه اخیر، شاغلان خود را در خانه های سازمانی اسکان داده است برای افزایش مشارکت آنان و سهیم کردن هر چه بیشتر شهروندان خود در اداره امور شهرک ها، درصدد انجام مطالعه ای بود تا زمینه ها و بستر مناسب ایجاد مشارکت در شهرک های مسکونی خود را تامین نماید. به همین منظور از مجموعه 5603 خانوار ساکن در 4 شهرک شهید چمران، شهیدفکوری، نور و بیمارستان، 380 خانوار بر اساس نمونه گیری منظم به طور تصادفی متناسب با تعداد سکنه هر شهرک انتخاب گردید و ضمن تکمیل پرسشنامه تحقیق، در مورد زمینه های اداره مشارکتی شهرک ها مورد مطالعه قرار گرفتند. همچنین با 12 نفر از مدیران و دستاندرکاران اجرایی شهرک ها به منظور بررسی نظام مدیریتی و اجرایی شهرک ها، مصاحبه همراه با تکمیل پرسشنامه به عمل آمد. هدف هایی که در این مطالعه دنبال می شد عبارت بودند از:1- بررسی میزان تمایل یا عدم تمایل ساکنان به مشارکت در اداره شهرک ها 2- شناخت موانع ساختاری مشارکت شهروندان در امور شهرکها 3- بررسی میزان جمع گرایی و فردگرایی جهت مشخص ساختن مشارکت بالقوه شهروندان 4- بررسی میزان رضایت عمومی از مدیریت خدمات برای ارزیابی کیفیت مدیریت 5- بررسی میزان اطلاعات ساکنان از مشکلات و محدودیت های مدیریت شهرک 6- تهیه فهرست عناوین خدماتی که ساکنان شهرک ها تمایل دارند در آن مشارکت نمایند 7- تهیه فهرست و فراوانی پیشنهادهای ارائه شده توسط ساکنان.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):