برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی و تحلیل کاستی های قوانین و مقررات زیست محیطی در ایران و ارائه راهکارهای اصلاح آنهاگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان گیلان 

گروه پژوهشی: حقوق

پژوهشگران: 
رستمی عباداله (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  فروردین 1384

کارفرما: معاونت پژوهشی و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

1- ارائه گزارش مکتوب به کارفرما
2- تهیه مقاله «بررسی قانونی بودن افزایش جریمه های جرائم ارتکابی علیه محیط زیست به وسیله دولت»


نوع: بنیادی

 
تلفن: 4-3223563-0131

نشانی سازمان مجری: رشت، خیابان ملت سازمان مرکزی دانشگاه گیلان، کدپستی: صندوق پستی: 3576- 41635
 

چکیده:

جریمه های تعیین شده در قوانین راجع به محیط زیست در خصوص جرائم ارتکابی علیه محیط زیست بررسی شده است. آنچه مسلم است میزان این گونه جریمه ها با توجه به آثار تخریبی جرائم علیه محیط زیست است که بعضا جبران ناپذیر است و نیز میزان سودآوری این اعمال برای سوداگران این عرصه بسیار اندک و حتی در حکم عدم محسوب می گردد. لذا همواره این دغدغه وجود داشته است که قوانین موجود کارآیی خود را از دست داده و هیچ گونه اثر بازدارندگی، رعب آور بودن و عبرتاموزی ندارند و در عمل نیز برای قوه مقننه امکان عملی تجدید نظر مکرر در قوانین مذکور برای افزایش و یا لااقل حفظ کارآیی آنها را ایجاد می نماید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):