برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی نگرش زنان نسبت به انواع پوشش های رایجگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: جامعه شناسی

پژوهشگران: 
فرجی مهدی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1384

کارفرما: سازمان تبلیغات اسلامی

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

اگر در دوره ای افراد با جایگاه اقتصادی شان طبقه، منزلت و هویت خویش را تعریف می کردند، امروز تعاریف افراد از خودشان نیز تغییر کرده است. هویت یابی افراد شکلی دیگر به خود گرفته است. دیگر هویت جمعی و فردی افراد با تعلقات درون گروهی، برون گروهی و عضویت شکل نمی گیرد؛ بلکه آنها به تنهایی در حال آفرینش هویت خویش در زندگی روزمره هستند و با اعمال بازاندیشانه دائما به بازسازی و تخریب آن می پردازند. در حقیقت افراد دیگر بیش از آنکه روش زندگی (Way of life) داشته باشند که به تاسی از مناسک، الگو و نگرش های گروهی شکل گرفته باشد، دارای سبک زندگی (Life Style) هستند که بر اساس انتخاب ، آزادی و خلاقیت های کنشگر در ساختن و تخریب ابعاد زندگی روزمره شکل گرفته است.
در این بین کنشگران به واسطه مصرف سبک زندگی و هویت خویش را بازسازی می کنند. به طوری که مصرف یکی از مهم ترین نمایندگان فرهنگی شده است که قدرت نمایش و بازنمایی را برای افراد ایجاد می کند. از میان عناصر نمایشی و هویتی فوق، پوشش یکی از عناصری است که در جامعه امروزی از سطح نیاز فراتر رفته و به سطح نمایش رسیده است. آنچه آمد بیانگر اهمیت نوع پوشش در دنیای مدرن و معانی حاصل از آن است. پژوهش حاضر تلاش می کند تا بداند، زنان چه نگرشی به انواع پوشش های رایج در جامعه دارند؟ از آنجایی که این پژوهش، اکتشافی- توصیفی است، فاقد فرضیه است و به صورت پیمایش و از نوع تحقیقات مقطعی انجام خواهد گرفت.
هدف پژوهش حاضر شناختن نگرش های زنان نسبت به انواع پوشش های رایج است و سوال اصلی هم در این باره است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):