برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی میزان و عوامل موثر بر رضایتمندی مشترکان برق در تعرفه های پنج گانه استان فارسگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان فارس 

گروه پژوهشی: جامعه شناسی

پژوهشگران: 
بحرانی شعله (همکار طرح)
علیپوریان ژیلا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  مرداد 1384

کارفرما: شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

خروجی طرح: 

پیشنهاد و تدوین مدلی برای شرکت برق منطقه ای که می تواند مطالعات بعدی برای سنجش و پایش میزان رضایت مشترکان در این منطقه قرار گیرد. (ارائه به کارفرما)


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2335010-0711

نشانی سازمان مجری: شیراز، خیابان زند، دانشکده پزشکی، حوزه مدیریت جهاددانشگاهی فارس،صندوق پستی: 1463-71345
 

چکیده:

هدف از انجام طرح، بررسی میزان و عوامل موثر بر رضایت مندی مشترکان در تعرفه های پنج گانه خانگی، تجاری، صنعتی، کشاورزی و عمومی بود. در این خصوص میزان رضایت مندی مشترکان از تعرفه ها، کیفیت خدمات، اطلاع رسانی، رفتار و طرز برخورد مسوولان و کارکنان اداره برق ارزیابی شد و برای تعیین و تشخیص عوامل موثر بر رضایت مندی مشترکان، با استفاده از نظریه شبکه مبادلاتی امرسون و نظریه تحلیل احساسات رالف ترنر، تاثیر متغیرهای مستقل انتظارات، میزان اطلاع و آگاهی و زمینه های فردی (سن، جنس، تحصیلات و درآمد) بر متغیر وابسته رضایتمندی مورد سنجش قرار گرفت.
این پژوهش به شیوه پیمایشی صورت گرفته و داده ها با پرسشنامه از یک نمونه 2330 نفری مشترکان تجاری، صنعتی، خانگی، عمومی و کشاورزی در 15 شهرستان استان فارس که به روش طبقه ای تصادفی انتخاب شده بودند، گردآوری شد. آمار توصیفی متغیرها در قالب جداول فراوانی و جهت آزمون فرضیه ها از روش های آماری همبستگی پیرسون، رگرسیون چند متغیری، آزمون تی تست، تحلیل واریانس و همچنین مدل تحلیل مسیر استفاده شد. برخی نتایج به دست آمده از تحقیق نشان داد که:
1- میزان رضایت کلی پاسخگویان در حد متوسط است.
2- از بین شهرستانها، شهرستان ”آباده“ با میانگین 3.23 بیشترین و شهرستان ”خرمبید“ با میانگین 2.83 کمترین رضایت را داشته اند.
3- از میان مشترکان ”اشتراک عمومی“ با میانگین 3.09 بیشترین و ”اشتراک صنعتی“ با میانگین 2.95 کمترین رضایت را داشته اند.
4- با استفاده از رگرسیون تاثیر متغیرهای مستقل ”سن“، ”جنس“، ”تحصیلات“، ”درآمد“، میزان ”اطلاع و آگاهی“ و ”انتظارات“ بر میزان ”رضایتمندی“ سنجیده شد و به ترتیب متغیرهای انتظارات، اطلاع و آگاهی و درآمد وارد معادله گردید. R2 رگرسیون 0.25 است.
5- با استفاده از مدل تحلیل مسیر مشخص گردید که متغیرهای ”انتظارات“، ”اطلاع و آگاهی“ و ”درآمد“ تاثیر مستقیم و متغیرهای ”جنس“، ”سن“ و ”سطح تحصیلات در حد فوق لیسانس و بالاتر“ تاثیر غیرمستقیم بر رضایتمندی مشترکان دارند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):