برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی میزان آگاهی و رضایتمندی مشترکان شرکت آب و فاضلابگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان همدان 

گروه پژوهشی: جامعه شناسی

پژوهشگران: 
طیبی نیا موسی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1384

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان همدان (وزارت نیرو)

خروجی طرح: 

نتایج به کارفرما واگذار گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8267754-0811

نشانی سازمان مجری: همدان، بلوار آیت اله کاشانی، کوچه جهاددانشگاهی، پلاک50
 

چکیده:

هدف این پژوهش تعیین میزان رضایتمندی و آگاهی مشترکان از شرکت آب و فاضلاب استان همدان بوده است. روش تحقیق از نوع پیمایشی بوده و با استفاده از جدول لین (Line) نمونه 1056 نفری انتخاب گردید و با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب و خوشه ای با نمونه های انتخاب شده مصاحبه شد. برخی از متغیرها مانند جنس، سن، تحصیلات و پایگاه اقتصادی پاسخگویان (سرپرست خانوار) درباره میزان آگاهی و رضایتمندی آنها بررسی شد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):