برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی پتانسیل آنومی (بی نظمی اجتماعی) و زمینه های بروز آن در شهر کرمانشاهگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان کرمانشاه 

گروه پژوهشی: جامعه شناسی

پژوهشگران: 
امجدیان فیروز (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1383

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج این پژوهش به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4-7294902-0831

نشانی سازمان مجری: کرمانشاه، بالاتر از میدان آیت اله کاشانی، خیابان شهید اشرفی اصفهانی، نبش خیابان شورا، صندوق پستی: 45
 

چکیده:

مساله اصلی این پژوهش، بررسی میزان پتانسیل و زمینه های بروز آنومی (بی نظمی اجتماعی) در شهر کرمانشاه و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مردان سرپرست خانوار ساکن در محلات شهر کرمانشاه بود. حجم نمونه 400 نفر تعیین گردید و برای انتخاب نمونه آماری از روش نمونه گیری چند مرحله ای استفاده شد. شیوه جمع آوری اطلاعات با استفاده از روش مصاحبه بود و محتوای پرسشنامه در برگیرنده سوالات و گویه های مناسب درباره خصوصیات پاسخگویان، هنجارهای رسمی، نیمه رسمی، غیررسمی، تمایل به رفتار آنومیک، در پاسخگویان و شرایط آنومی بود.
به منظور تجزیه و تحلیل داده های پژوهش در سطح تجزیه و تحلیل یک متغیره از روش برآورد فاصله ای، در سطح اطمینان 95 درصد برای برآورد میانگین جامعه در متغیرهای مورد بررسی بهره گرفته شد و در سطح تحلیل دو متغیره از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید. همچنین در سطح تحلیل چند متغیره از روش رگرسیون چند متغیره استفاده شد.
یافته های پژوهش نشان داد که:
1- بیشترین میزان آنومی در شهر کرمانشاه به ترتیب شامل هنجارهای رسمی و پس از آن نیمه رسمی است و هنجارهای غیررسمی دارای کمترین میزان آنومی هستند.
2- میزان تمایل به آنومی (رفتار آنومیک) در بین پاسخگویان در حد متوسطی قرار دارد.
3- اغلب متغیرهای مربوط به شرایط آنومی که بر مبنای چارچوب تئوریک مطالعه شده، رابطه شان با یکدیگر و با رفتار آنومیک تایید شد. ابتدا ارزیابی ذهنی از وضعیت اقتصادی روی سه متغیر کلیدی اهداف، تحمل وضعیت، امید به آینده، تاثیر می گذارد که این سه متغیر به نوبه خود روی کاهش اعتماد اجتماعی و کاهش ملاحظات اجتماعی تاثیر دارند. همچنین کاهش اعتماد اجتماعی و کاهش تمایل به آنومی محرز گردید. عدم کارکرد مناسب سیستم کنترل پلیس و دستگاه قضایی موجب کاهش اعتماد اجتماعی و افزایش تمایل به آنومی در جامعه می شود. احساس وجود نابرابری اقتصادی و اجتماعی موجب کاهش اعتماد اجتماعی و افزایش تمایل به رفتار آنومیک می شود.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):