برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

سنجش نگرش جوانان شهر اهواز نسبت به مشارکت در فعالیت های سیاسی و اجتماعیگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خوزستان 

گروه پژوهشی: جامعه شناسی- روان شناسی

پژوهشگران: 
نواح عبدالرضا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مرداد 1382

کارفرما: استانداری خوزستان

خروجی طرح: 

نتایج این پژوهش در قالب گزارش نهایی در اختیار کارفرما قرار گرفته و نسخه ای از آن نیز در آرشیو گروه پژوهشی روان شناسی جهاددانشگاهی خوزستان موجود است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3330023-3360022-0611

نشانی سازمان مجری: اهواز، سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران، طبقه همکف، صندوق پستی: 136- 61355
 

چکیده:

امروزه با توجه به ارتقاء سطح آگاهی های مدنی، برای جلوگیری از بروز نابهنجاری های سیاسی- اجتماعی که بالفعل می تواند هزینه های اجتماعی را افزایش دهد، سعی می شود مشارکت مردم در صحنه تعاملات و عملکردهای سیاسی- اجتماعی هم در سطح کلان و هم در سطح خرد، افزایش یابد. اما بررسی مشارکت ساده و سهل نیست و نمی توان آن را به حضور یا صرفا عدم حضور در بعضی مناسبت ها و مراسم سیاسی – اجتماعی و تاریخی محدود نمود، بلکه مشارکت یا عدم مشارکت ابعاد فراخ و بعضا ناپیدای چندی می یابد که در بستر های مناسب فرهنگی و در پهنه زمانی دراز مدت قادر خواهدبود مخارج و هزینه های اجتماعی را افزایش داده و جامعه را از رویکرد مهندسی اجتماعی به تنش و بحران های غیرقابل پیش بینی متعدد سوق دهد. (همچون واقعه اراک، مشهد، قزوین، واقعه آب در آبادان و واقعه سیاسی در گتوند و...) به هر جهت هدف این تحقیق، بررسی امکان مشارکت جوانان اهوازی در ابعاد سیاسی- اجتماعی آن جهت تدوین نوعی برنامه ریزی مبتنی بر تغییر و اصلاح رفتار در سطح شهر اهواز از بعد آسیب شناسی آن است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):