برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ارزیابی نظام مدیریت پیشنهاد، تهیه، تصویب و اجرای طرح های ناحیه ایگروه تخصصی:  هنر و معماری

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی 

گروه پژوهشی: معماری- شهرسازی

پژوهشگران: 
قاسمی ایرج (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1383

کارفرما: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

خروجی طرح: 

نتایج طرح در قالب گزارش های مقطعی و نهایی به کارفرما ارائه گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

اهداف کلی طرح عبارتاند از: 1- بررسی و تعریف نظام بهینه مدیریت پیشنهاد و تصویب و اجرای طرح های ناحیه ای به نحوی که حداکثر هماهنگی را با نظام اداری کشور داشته و حضور و مشارکت مردم را تضمین نماید. 2- ارزیابی مدیریت، تهیه، تصویب و اجرای طرح های جامع ناحیه ای. 3- شناسایی و جمع آوری تجربیات کشورهای دیگر در زمینه تهیه و تصویب طرح های ناحیه ای. 4- بررسی روش های جلب مشارکت مردم در نظام تهیه و تصویب طرح های مختلف منطقه ای.
در این پژوهش با استفاده از روش اسنادی اطلاعات مربوط به قوانین و مقررات و طرح های جامع شهرستان و ناحیه ای و تجارب جهانی امروز بررسی شده و در مصاحبه با مدیران اجرایی، کارشناسان و اساتید دانشگاهی آسیب های مدیریت طرح ناحیه ای شناخته شده و در نهایت، طرح و نتیجه گیری می کند که در سطح ناحیه نیاز به مدیریتی است که ارتباط مناسبی با سطوح شهرستانی و قدرت اجرایی لازم را برای تصمیم گیری و تصمیم سازی داشته باشد. طرح تشکیل ”مجمع ناحیه“ را به عنوان سازمان پیشنهادی مطرح می کند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):