برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی سهم رشته فعالیت های صنعتی اولویت دار در ارزش افزوده کل صنعتگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: اقتصاد

پژوهشگران: 
فرزین محمدرضا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مرداد 1384

کارفرما: وزارت صنایع و معادن

خروجی طرح: 

گزارش نهایی تحویل کارفرما گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

تحقیق و بررسی فوق متشکل از پنج مرحله اصلی بود. مرحله اول مشخص نمودن رشته فعالیت های صنعتی اولویت دار. مرحله دوم، تعیین رشته فعالیت های اولویت دار صنعتی از ارزش افزوده کل صنعت مرحله سوم، تعیین مزیت نسبتی صنایع اولویت دار. مرحله چهارم، تعیین میزان اشتغال زایی رشته فعالیت های صنعتی اولویت دار و مرحله پنجم، تعیین هزینه ایجاد اشتغال در رشته فعالیت های صنعتی اولویت دار. همچنین در بررسی فوق از روش داده- ستانده استفاده شد. روش داده- ستانده و تحلیل های متکی بر آن، کاربردی از نظریه کلاسیک تعادل عمومی است که با اقتصاد کشور به صورت نظامی واحد برخورد می کند.
بر این اساس و در چارچوب خصوصیات قابل اندازه گیری ساختار تولیدی اقتصاد که با روابط داده- ستانده بین رشته فعالیت های اقتصادی مختلف مشخص می شود، عملکرد نظام اقتصادی تعیین و امکان مطالعه وابستگی ها بین فعالیت ها به گونه ای کمی فراهم شد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):