برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی نحوه ساماندهی وضعیت معیشتی خانوارهای مناطق حاشیه ای شهرستان اردبیل از طریق ایجاد تشکل های تعاونیگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان اردبیل 

گروه پژوهشی: اقتصاد

پژوهشگران: 
رسول زاده بهزاد (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مرداد 1384

کارفرما: اداره کل تعاون استان اردبیل

خروجی طرح: 

نتایج این طرح به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 5510600-5510500-0451

نشانی سازمان مجری: اردبیل، خیابان دانشگاه، دانشگاه محقق اردبیلی، جنب دانشکده فنی، صندوق پستی: 696-56135
 

چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی نحوه ساماندهی وضعیت معیشتی حاشیه نشینان با تاکید بر تشکل های تعاونی بود. به همین منظور از بین تعداد تقریبا 500 تعاونی فعال در شهر اردبیل تقریبا 90 تعاونی به تفکیک 45 تعاونی فعال در مناطق حاشیه ای و 45 تعاونی فعال در مناطق غیرحاشیه ای انتخاب شد. همچنین از بین خانوارهای ساکن در مناطق حاشیه ای شهر اردبیل به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی تعداد 628 خانوار انتخاب گردید.
نتایج این پژوهش با استفاده از پرسشنامه های محقق ساخته ویژه اعضای تعاونی ها و نیز ویژه ساکنین مناطق حاشیه ای با ضریب پایایی a=0.67 با حضور پرسشگران در مناطق حاشیه ای و همچنین در تعاونی های نمونه پژوهشی به دست آمد. روش این پژوهش از نوع پیمایشی- مقطعی می باشد برخی از نتایج این پژوهش عبارتاند از:
1- میزان آشنایی حاشیه نشینان از تشکل های تعاونی کم است.
2- حاشیه نشینان نسبت به تاسیس تعاونی گرایش مثبتی ندارند.
3- از نظر حاشیه نشینان تعاونی های موجود در بهبود وضع معیشتی آنها موثر نبوده ولی از دید اعضاء تعاونی ها موثر بوده است.
4- اولویت تاسیس تشکل های تعاونی در مناطق حاشیه ای از دید حاشیه نشینان با تعاونی های کارگاهی و درمانی است.
5- از نظر اعضاء تعاونی ها نقش وام اعطایی، میزان سرمایه اولیه، امکانات و تجهیزات پیشرفته تعاونی ها در موفقیت آنها نقش اساسی دارد.
6- از دید اعضای تعاونی ها مهم ترین مشکلات بخش تعاونی زمان طولانی دریافت وام، مشکلات بازپرداخت اقساط و پایین سرمایه است.
7- از نظر اعضای تعاونی ها وضعیت اقتصادی آنها در قبل و بعد از تاسیس تعاونی تفاوتی نکرده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):