برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعه بازار کار دانش آموختگان استان مرکزی با استفاده از تکنیک SWOT و ارائه راهکارهای کلان و اجرایی برای توسعه اشتغال استانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان مرکزی (اراک) 

گروه پژوهشی: اقتصاد

پژوهشگران: 
شادمند فاطمه (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1384

کارفرما: سازمان همیاری اشتغال فارغ التحصیلان

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی به کارفرما


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 4-2777400-0861

نشانی سازمان مجری: اراک، خیابان شهید بهشتی، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 716
 

چکیده:

این طرح تحقیقاتی با عنوان «مطالعه بازار کار دانش آموختگان استان مرکزی با استفاده از تکنیک SWOT و ارائه راهکارهای کلان و اجرایی برای توسعه اشتغال استان» که به روش توصیفی و تحلیل از طریق مطالعات کتابخانه ای و نیز عملیات میدانی (مصاحبه با صاحبنظران، مدیران و دانشگاهیان) انجام گرفته است، از اهداف کلی آن مطالعه عرضه و تقاضای نیروی کار دانش آموختگان استان با توجه به زمینه ها و فرصت های شغلی استان با استفاده از تکنیک (فرصت- تهدید) swot است. حاصل مطالعه این طرح بر مبنای چهار فصل کلی بدین شرح تدوین گردیده است.
فصل اول: در این فصل کلیاتی از تحقیق شامل بیان مساله، اهمیت و ضرورت و به دنبال آن شرح فعالیت ها و اهداف پژوهش و روش های بررسی و گردآوری اطلاعات مفصلا تشریح گردیده است.
فصل دوم: در این فصل به دیدگاه های اقتصاددانان و نیز مطالعات نظری انجام شده در خصوص بیکاری و اشتغال دانش آموختگان پرداخته شده است.
فصل سوم: این فصل که نتیجه انجام مطالعات بر اساس آمار و اطلاعات و مصاحبه است شامل کلیاتی از تحولات بازار کار در ایران و پیش بینی آن در برنامه چهارم توسعه که بر این اساس لازم است به طور متوسط سالانه 82 هزار نفر بر جمعیت شاغل کشور افزوده شود که بیشترین تعداد فرصت شغلی در بخش های صنعت، بازرگانی، ... و ارتباطات ایجاد خواهد شد.
همچنین بر عرضه و تقاضای نیروی کار تحصیل کرده به صورت کلی آن و نیز در استان پرداخته شده است و پس از آن اهم بخش های مختلف اقتصادی استان (شامل صنعت، کشاورزی و خدمات و بازرگانی) مورد بررسی قرار گرفته و نهایتا مبحث نیروی انسانی و آموزش عالی در استان در این فصل مورد ارزیابی قرار گرفته است. و در فصل چهارم که فصل پایانی این پژوهش میباشد. شامل نتیجه گیری و پیشنهاداتی در راستای مطالعات انجام شده است.
در این خصوص بر اساس تحولات سه دهه اخیر اشتغال در ایران و تاثیر آن در محدوده استان مرکزی به مشکلات ساختاری در این خصوص که باعث تغییر ماهیت بازار نیروی کار گردیده اشاره شده است وپس از آن به راهکارهای کلان و اجرایی جهت توسعه اشتغال در استان پرداخته شده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):