برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی اقتصادی جنگل های صنعتی شمال با رویکرد زیست محیطی و نظام حقوقی حفاظت کننده از آن (فاز مطالعاتی)گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان گیلان 

گروه پژوهشی: اقتصاد

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1384

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

1-ارائه مقاله رابطه فرسایش خاک و تعداد در هکتار در جنگل های اسالم در فصل نامه پژوهشکده محیط زیست
2- ارائه مقاله Vestigating the of forest stand vlume on soil surface erosion by geografic information System (GIS)
در اولین همایش بین المللی مدیریت محیط زیست در هندوستان


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4-3223563-0131

نشانی سازمان مجری: رشت، خیابان ملت سازمان مرکزی دانشگاه گیلان، کدپستی: صندوق پستی: 3576- 41635
 

چکیده:

برای بررسی رویکردهای زیست محیطی جنگل ابتدا نمونه های آماری مناسب که شامل جنگل های حوضه آبخیز در دریابن است انتخاب شد و پس از تشریح وضعیت عمومی و توپوگرافی منطقه برای نشان دادن تاثیر منطقه جنگلی بر فرسایش و میزان هدر رفت خاک از مدل PSIAC استفاده گردید که شامل بررسی و امتیازبندی 9 عامل شامل زمین شناسی سطحی، خاک و آب و هوا، هرز آب یا روان آب، پستی و بلندی، پوشش زمین، نحوه استفاده از اراضی، وضعیت فرسایش سطحی در سطح حوضه آبخیز و عامل فرسایش رودخانه ای (آب راهه ای) و انتقال رسوب است. پس از به دست آوردن مجموع نمرات عوامل ذکر شده، میزان فرسایش خاک و تولید رسوب محاسبه گردید. اطلاعات حاصل با سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS پردازش و میزان فرسایش خاک حاصل از بهره برداری ید و شکل از دست دادن مواد آلی و کافی و از دست دادن ذرات جامد خاک حاصل گردید و در پایان مقایسه بیلان مالی طرح جنگلداری و هزینه های حاصل از فرسایش بیانگر اهمیت توجه به رویکردهای زیست محیطی جنگل از جنبه اقتصادی است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):