برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی تخلفات اداری کارکنان ادارات دولتی اردبیل و ارایه راه کارهای مناسب در رابطه با آنگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان اردبیل 

گروه پژوهشی: اقتصاد

پژوهشگران: 
رسول زاده بهزاد (همکار طرح)
پیرزاده اکبر (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  مرداد 1383

کارفرما: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل

خروجی طرح: 

نتایج این طرح به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 5510600-5510500-0451

نشانی سازمان مجری: اردبیل، خیابان دانشگاه، دانشگاه محقق اردبیلی، جنب دانشکده فنی، صندوق پستی: 696-56135
 

چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی تخلفات اداری و علل آن در کارکنان ادارات دولتی اردبیل بود. پس از طرح سوال و ارائه اهداف، فرضیات این پژوهش تدوین گردید. این فرضیات میزان ارتباط برخی متغیرها را با علل تخلفات اداری کارکنان می آزماید. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنان استان اردبیل است. از آنجا که ی کی از اهداف این پژوهش بررسی نوع تخلفات اداری بود. به همین منظور باید کارکنانی که متهم به تخلفات اداری بودند، مطالعه می شدند. چون تعداد این افراد کم بود از روش سرشماری کامل استفاده گردید. تعداد این افراد 150 نفر بود. برای بررسی هدف دیگر تحقیق یعنی علل تخلفات اداری، معادل تعداد گروه متهم به تخلفات اداری، یعنی 150 کارمند که به تخلفات اداری متهم نشده بودند، انتخاب گردید. در انتخاب این افراد از نمونه گیری تصادفی ساده استفاده گردید. به منظور جمع آوری اطلاعات لازم از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. این پرسشنامه از دو بخش تش کیل یافته است. بخش اول، مربوط به سئوالات رضایت شغلی فیلدورث است که ضریب اعتبار آن 0.83 می باشد بخش دوم پرسشنامه، شاخص هایی چون میزان رضایت از امنیت شغلی، حقوق دریافتی، تبعیض در محیط کاری و غیره را می سنجد و ضریب اعتبار این بخش با استفاده از روش تنصیف کردن 0.84 برآورد گردید. اعتبار کل پرسشنامه حدود 0.83 برآورد گردید. تحلیل داده ها با استفاده از روش آماری توصیفی مانند درصد و فرآوانی و روشهای آمار استنباطی مانند خی دو و رگرسیون لوجستیگ به روش همزمان صورت گرفت. برخی از نتایج به دست آمده از این تحقیق عبارت اند از: تخلفات اداری کارکنان به ترتیب بیشتر از نوع غیبت غیرموجه، کم کاری و سهل انگاری و نقص قوانین و مقررات مربوطه است. کمترین تعداد تخلف در فرمانداری اردبیل با 2.6 درصد و بیشترین آن در دستگاه بهداشت و درمان به 61.9 درصد است. 85.2درصد مح کومان، کمتر از ی ک میلیون ریال و 14.8 درصد بین ی ک تا ی ک و نیم میلیون ریال دریافتی داشته اند و در نهایت با استفاده از رگرسیون لوجستیگ مشخص گردید که از مجموع 16 علل وارد شده در معادله 11 علل یعنی حقوق و مزایای نامناسب، عدم امنیت شغلی، عدم رضایت شغلی، فشار کار زیاد، نامناسب بودن روابط مدیران و کارکنان، عدم پرداخت به موقع حقوق، عدم تفویض اختیارات و پایین بودن سطح تحصیلات می توانند علل تخلفات اداری کارکنان را پیش بینی کنند و بیشترین علل تخلفات اداری مربوط به عامل نامناسب بودن حقوق و مزایای شغلی کارکنان می باشد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):