برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی آثار الحاق ایران به WTO بر بخش حمل و نقلگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی 

گروه پژوهشی: اقتصاد

پژوهشگران: 
ارشدی علی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مهر 1383

کارفرما: وزارت راه و ترابری

خروجی طرح: 

نتایج طرح به صورت گزارش های مقطعی و نهایی به کارفرما ارائه گردیده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

این طرح به بررسی آثار الحاق ایران به WTO در بخش حمل و نقل و پیامدهای احتمالی آن پرداخته است. بر این اساس ضمن بررسی ادبیات WTO در خصوص بخش خدمات، به طور ویژه بخش های دریایی، حمل و نقل ریلی، جاده ای و هوایی بررسی شد. از این رو در هر بخش وضعیت شاخص های اقتصادی آن بررسی شده و چشم انداز آتی بخش در قالب سناریوهای مختلف بررسی و تجزیه و تحلیل شد. همچنین در این پژوهش مروری اجمالی به کارهای عمده پژوهشی صورت گرفته در خصوص WTO نیز انجام شد. در پایان فهرستی از مش کلات و نیز پیشنهادهای لازم در هر زیربخش ارائه گردید که در قالب کوتاه مدت و بلندمدت قابل پیگیری است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):