برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ارزشیابی پایگاه تندرستی سردار جنگل به منظور بررسی اثربخشی برنامه پایگاه های تندرستیگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم بهداشتی (گزارش طرح های دفتر مرکزی) 

گروه پژوهشی: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

پژوهشگران: 
فرزدی فرانک (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1388

کارفرما: وزارت بهداشت با همکاری دانشگاه علوم پزشکی ایران

خروجی طرح: 

ارائه گزارش به کارفرما، استفاده از نتایج برای اصلاح برنامه توسط کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66480804- 9-66951877-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 51، کدپستی: 1315795795، صندوق
 

چکیده:

این طرح با هدف ارزشیابی برنامه ارائه خدمات پیشگیری از بیماری های مزمن در پایگاه های تندرستی که توسط اداره قلب و عروق مرکز مدیریت بیماری ها به شکل آزمایشی در یکی از مراکز بهداشتی درمانی تهران به اجرا گذاشته شده بود، انجام شد. داده های مورد نیاز از طریق طراحی و اجرای 5 طرح تحقیقاتی شامل بررسی مقبولیت اجرای برنامه پایگاه تندرستی از نظر مسوولین ستادی، بررسی مقبولیت اجرای برنامه پایگاه تندرستی از نظر ارائه کنندگان خدمت در پایگاه، بررسی مقبولیت اجرای برنامه پایگاه تندرستی از نظر مراجعین به پایگاه، بررسی وضعیت موجود سیستم اطلاعات پایگاه تندرستی، بررسی اثربخشی برنامه پایگاه تندرستی جمع آوری شد.
اطلاعات حاصل از آنالیز داده ها در فصل یافته ها ارائه شده است. هرگونه تصمیم و اقدام در مورد اصلاح، توقف یا ادامه برنامه با توجه به نیاز جامعه، سیاست های وقت وزارت متبوع و منابع در اختیار باید اتخاذ شود.
ضرورت ارائه خدمات تکمیلی درمانی برای کنترل عوامل خطرساز و کمک به کنترل بیماری را در بیماران مطرح می سازد. این خدمات می تواند در قالب برنامه پایگاه تندرستی و یا ادغام در خدمات مراکز بهداشتی ـ درمانی ارائه گردد. به منظور ارتقا و کیفیت ثبت داده ها و تهیه اطلاعات، لازم است بانک اطلاعاتی مناسب (با توجه به شاخص های برنامه) طراحی و فرم های جمع آوری داده و پرونده های تندرستی متناسب با آن (طبق نتایج به دست آمده) اصلاح گردد. با توجه به اینکه توصیه آشنایان از بالاترین علت مراجعه به پایگاه ذکر شده است و هم چنین کمبود خدمات مورد نیاز از سایر بخش ها موانع اصلی، فراهم نمودن بستر مناسب تغییر شیوه زندگی و بهبود عوامل خطر آفرین است، بررسی و به کارگیری شیوه ها و مدل های مشارکت مردمی و همکاری بین بخشی به منظور افزایش مراجعه افراد سالم و به ظاهر سالم و اثربخشی خدمات در پیشیگری از بیماری ها توصیه می شود. بازنگری برنامه از نظر هماهنگ سازی خدمات برنامه با توان و امکانات تیم ارائه خدمت در ابعاد شناسایی بیماری ها، کنترل عوامل خطرآفرین و بیماری ها و ارجاع طبق نتایج به دست آمده توصیه می شود.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):