برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

اثرات عوامل شیمیایی جنگی بر روی گیاهان و جانورانگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد شهید بهشتی 

گروه پژوهشی: زیست شناسی

پژوهشگران: 
فرمحمدی سیف اله (مسئول طرح)
آخانی سنجانی حسین (همکار طرح)
بهرامی فریده (همکار طرح)
پاکیزه وند حاجیه (همکار طرح)
غضنفری طوبی (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  مهر 1368

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 22431934-22431939-021

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 371-19835
 

چکیده:

گزارش موجود حاصل طرح مطالعاتی "اثرات عوامل شیمیایی بر روی گیاهان و جانوران" است. این طرح مصوب دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی بوده و دارای کد 3455 می باشد. این گزارش مروری تئوریک و کلی بر روی اثرات زیانبار بکارگیری عوامل شیمیایی بر روی محیط زیست کشورمان است و در آن سعی شده است که تا حد امکان دگرگونیهای مختلف محیط زیست (آب، خاک، گیاهان، جانوران و در نهایت انسان) در مقابل جنگ افزارهای شیمیایی بصورت اثرات اولیه و ثانویه بیان شود. همچنین در این گزارش اهمیت و ضرورت اینگونه فعالیتها با توجه به آسیبهای وارده که در نهایت گریبان گیر جوامع انسانی و محیط زیست خواهد بود مد نظر قرار گرفته است.
از زمانیکه مواد مخرب شیمایی بصورت یک سلاح بسیار مفید در جنگها بکارگیری شده است اثرات مضر آن در زمینه های مختلف علوم زیستی مد نظر محققان و پژوهشگران بسیاری قرار گرفته و وجود مقالات و گزارشهای زیاد دلیل بر اهمیت آن می باشد. جنگ افزارهای شیمیایی تحت تاثیر شرایط جوی مانند باد، آفتاب، دما، رطوبت و ... قرار می گیرند بدین ترتیب که در صورت وجود باد مقدار پراکندگی و آلوده سازی آنها دامنه بیشتری خواهد داشت. همچنین وجود پستی بلندیها و شرایط جغرافیایی منطقه در پراکندگی و گسترش گاز بسیار موثر است. این جنگ افزارها در محیطهای آبی به نسبتهای متفاوت قابل حل و تجزیه می باشند و می توانند بوسیله، ترکیب با آب باران در خاک نفوذ و آبهای زیرزمینی را آلوده سازند و یا در محیطهای خشکی، در خاک بمدت 10 سال پایدار بمانید بویژه اینکه یکی از روشهای خنثی سازی بکار گرفته شده، پوشاندن مناطقی که بمب شیمیایی خورده بوسیله، خاک بوده که مشکل را دوچندان می کند زیرا بتدریج خاک رویی بوسیله، عوامل طبیعی برداشته می شود و اینبار هم خود عامل شیمایی و هم مواد ثانویه حاصل از تجزیه آن اثرات سمی خواهند داشت.
جنگ افزارهای شیمایی همچنین بر روی گیاهان و جانوران اثرات سمی بسیاری داشته و باعث از بین رفتن و تخریب فون و فلور مناطق آلوده شده می شوند حتی گیاهان و جانورانیکه در فواصل بسیار زیادی از مناطق آلوده شده قرار داشته اند نسبت به مقدار دز دریافتی از خود واکنش نشان می دهند که این تاثیرات می توانند فیزیولوژیکی، مرفولوژیکی و یا ژنتیکی باشند که بررسی آنها هم از لحاظ علمی و هم از جهت بکارگیری روشهای پیشگیرانه بسیار مفید می تواند واقع شود. به هر صورت این سلاحها در بخشی از سرزمین ما بکارگیری شده است و ما نتیجه مطالعات خود را در چند بند خلاصه می کنیم:
1- امکان نفوذ مواد شیمیایی در آبهای زیرزمینی و آلوده سازی آنها
2- غیرقابل استفاده شدن خاک مناطق آلوده شده
3- ازبین رفتن وشش گیاهی و فون جانوری مناطق آلوده شده
4- تاثیرات فیزیولوژیکی، مرفولوژیکی، ژنتیکی، جنین شناسی جنگ افزارهای شیمیایی و پیشنهاد موجودات مناسب جهت انجام مطالعات بعدی در این زمینه
همچنین در این گزارش سعی شده است که روشهای اجرایی ممکن، جهت انجام مراحل بعدی این طرح، تاحد امکان توضیحات لازم داده شود و امیدواریم که در آینده بتوانیم جزییات دقیق تری از جنبه های زیانبار گازهای شیمیایی را روشن نماییم تا با بالا بردن سطح علمی خود بتوانیم گامی در جهت خودکفایی کشور برداریم. انشااله.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

The Purpose of the present survey is to review some of the Current information on "The effects of Chemical warfare agents on plants and animal".
Chemical warfare related to the employment of substances useful in war by reason of their direct chemical action. The mechanism of action of these Compounds has been the subject of several investigations and in this study attempted to explain. Simplify this effect on environment. Plant, animal and man.
The results of our review is as follows:
1- Survival and stability of Chemical warfare in environment and then fussion in grownd waters.
2- The unuseful soils for agriculture and life.
3- Destroying the plants flora and animal fauna of polluted regents.
4- The physiological, morphological, Genetic and embryological effects of chemical warfare and our suggests about some suitable animal and plants for further studies.
In the end we hopping that can show exactly details of chemical warfare for science and technology.Keyword(s):