برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

استفاده از روش comet assay برای بررسی تغییرات مولکولی DNA اسپرم مردان نابارور قبل و بعد از مجاورت با عوامل ژنوتوکسیک و تاثیر فاموتیدین بر کاهش اثرات ژنتیکیگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: پژوهشی ژنتیک ناباروری

پژوهشگران: 
مزدارانی حسین (مسئول طرح)
خشای ستاره (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  بهار 1383

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

ارزیابی اسپرم، در حد استانداردهای جهانی باشند و لازمه طبیعی بودن این معیارها (مورفولوژی، تحرک ...) صحت و تمامیت DNA و ماده کروموزومی اسپرم است، افراد استنواسپرم افرادی هستند که از نظر مورفولوژی و کم تحرکی از بقیه گروهها، غیرنرمالترند، پس آسیبهای موجود در DNA آنها هم بیشتر است. در ضمن طبق بررسی های انجام شده توسط محققین به نظر می رسد که کمبود سیستم آنتی اکسیدانت در مایع منی این گروه حساسیت و آسیب پذیری DNA آنها را در مقابل مواد اکسیداتیو بیشتر می کند. اولیگواسپرمی، ناشی از اختلالاتی در مراحل اولیه اسپرماتوژنز می شود که مانع بلوغ اسپرم ها می شود و تعداد اسپرم ها را کمتر از حد استاندارد می سازد پس اسپرم هایی که به بلوغ می رسند سالمتر از بقیه اند و آسیب DNA رویت شده در آنها کمتر از استنواسپرم ها است. افراد اولیگواستنواسپرم که حدواسط هر دو گروه فوق قرار دارند، از نظر آسیبهای DNA و ناهنجاریهای کروموزومی از استنواسپرمها سالمترند ولی از نظر کمبود سیستمهای آنتی اکسیدانت در مایع منی و عواقب آن با گروه استنواسپرمها تفاوت ندارند. پس میزان آسیب دیده شده در DNA از گروه استنواسپرمها کمتر است ولی از دو گروه دیگر بیشتر است.
در قسمت دوم این تحقیق به بررسی اثرات سه داروی شیمی درمانی: اکتینومایسین
D، سیتارابین و بلیومایسین بر روی DNA اسپرم چهارگروه آزمون یعنی نرمال- اولیگواستتنواسپرمی و اولیگواسپرمی و استنواسپرمی پرداخته شد. میزان آسیب ایجاد شده بررسی و مقایسه گردید، آنگاه فاموتیدین به عنوان یک جاروب کننده رادیکالهای آزاد به تیمارهای دارویی فوق اضافه شد تا دز موثر آن در کاستن از شدت آسیبهای وارده، تعیین گردد.
هر سه داروی مزبور با رقت 100 میکرومولار و فاموتیدین با سه دوز 10 و 20 و 40 میکروگرم در میلی لیتر استفاده شدند.
نتایج نشان دادند که شدت آسیب ایجاد شده توسط داروی اکتینومایسین از همه بیشتر و داروهای سیتارابین و بلیومایسین بعد از آن قرار دارند. اثر فاموتیدین به عنوان کاهنده شدت آسیبهای
DNA، بر تیمار دارویی با اکتینومایسین از همه کمتر و در تیمار دارویی به بلیومایسین بیشتر بوده است. بدین صورت که در همه موارد باعث کاهش شدت آسیب ایجاد شده در DNA اسپرم شده ولی میزان این کاهندگی در بلیومایسین بسیار خوب و در اکتینومایسین کم بوده، اگر فاموتیدین با غلظتهای بالاتر از موارد استفاده شده بکار رود، به طور موثری از اثرات آسیب زای سه داروی فوق می کاهد.کلیدواژگان:

 
 
Title:

Study of sperm DNA alterations in subfertile men before & after exposure to genotoxic agents in the presence or absence of famotidine using the comet assayAbstract:

Male infertility constitutes the primary to use of infertility for up to 30% of couples between many other reasons. Genetic disorders are too important because DNA integrity in sperm in necessary for having next generation.
Assessment of male infertility has traditionally been based on semen analysis classified according to the WHO standards that is based on gross visual determination of sperm number and motility by light microscopy. In this study samples from normal sperm, oligosperm, asthenosperm oligoasthenospermic men were studied. 30 samples were assessed and for each sample two slides were prepared.
Baseline DNA damage in spermatozoa from fertile men was compared using a modified alkali single cell gel electrophoresis (comet assay). Comet assay is a visual technique used to assess DNA integrity in individual cells by measuring damages reflected as strand break under alkaline conditions. Cells are embedded in agarose on glass slides followed by lysis of the cell membranes after which damaged DNA strands are electrophoresis away nucleus towards the anode and deposited to one side giving the appearance of a tail.
Results indicate that the average DNA damage in normal sample is less than any other group. Samples from oligospermic, oligoasthenospermic and asthenospermic patients showed various degrees of DNA damage. These differences are statically significant.
The highest degree of DNA damage was seen in asthenospermic samples.
The reason for this observation may be the amount of cytoplasm within the spermatozoon that lead to a deficiency in antioxidant enzymes including glutathione peroxide, … in normal person this might be compensated for by seminal plasma which has a high chain breaking antioxidant capacity since it contains ascorbic and
a-tocopherol and … but in asthenospermic group this antioxidant is less than normal levels and sperms themselves have more abnormalities in morphology and motility.
Oligospermic group have less antioxidant in semen plasma but they have less damage and abnormalities in morphology and motility, only their counts is less than normal standards.
We concluded that the asthenosperm group have more baseline DNA damage and are more susceptible to damage than other groups.
In second part of this project, semen samples from normal sperm. Oligosperm oligoasthenosperm and sathenospermic groups were treated with three chemotherapy drugs: Actionmycin D, Cytarabine and Belomycin which were prepared in 100
m molar.
Then Fumatidine were added to treatments as a scavenger of free radicals to decrease DNA damage. This drug was used in three concentrations: 10-20-40
mgr/ml.
Results indicate that the average DNA damage in Actionycin treatment is more than any other drugs treatments.
Fumatidine as a free radicals scavenger in Bleomycin treatment is more effective than other drugs. This drug in all three drugs treatments decreased average DNA damage, but in Actionmycin this deduction was the least and in Belomycin was the most. The highest degree of DNA damage after treatment with three drug was seen in asthenospermic samples and treated samples of oligoasthenospermic and oligosperm groups were shown less DNA damage than asthenospermic group. The least DNA damage was seen in normal sperm group.
The highest susceptibility to damage in asthenospermic groups can be explained with the reasons we mentioned previously.Keyword(s):